Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

30.03.2018r. - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Przebudowę drogi gminnej nr 675904P Godziesze Małe - Kakawa Kolonia"

Ogłoszenie nr 500070224-N-2018 z dnia 30-03-2018 r.

Gmina Godziesze Wielkie: Przebudowa drogi gminnej nr 675904P Godziesze Małe - Kakawa Kolonia

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 510163-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Godziesze Wielkie, Krajowy numer identyfikacyjny 25085516200000, ul. ul. 11 Listopada  10, 62872   Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 611 089, e-mail godziesze-wi@zgwrp.org.pl, faks 627 611 053. 
Adres strony internetowej (url): www.godzieszewielkie.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Przebudowa drogi gminnej nr 675904P Godziesze Małe - Kakawa Kolonia

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 

ZP-U.271.01.2018

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Przedmiotem zamówienia jest „przebudowa drogi gminnej nr 675904 P Godziesze Małe – Kakawa Kolonia”. Planowane zadanie przygotowane zostało zgodnie z wytycznymi Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 oraz z warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, określonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 124). Przebudowa drogi gminnej nr 675904P zaliczonej do klasy drogi L (lokalnej) wykonana zostanie na całej jej długości, tj. 4,5413 km. Wydzielono trzy odcinki dróg, z których każdy posiada jednorodne parametry funkcjonalne i techniczne oraz ma charakter ciągły. W ramach jednego odcinka szerokość pasa ruchu jest taka sama. Odcinek I od km 0+000 do km 0+800, Szerokość pasa ruchu na całej długości odcinka wynosi 4 m. Zakłada się wykonanie: nowej nawierzchni bitumicznej na całej długości odcinka, poboczy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy górnej po uwałowaniu 7 cm. o szerokości równej 0,75 m po obu stronach drogi na całej długości. Ruch rowerów odbywał się będzie po ogólnodostępnym pasie ruchu. Odwodnienie drogi odbywać się będzie za pomocą udrożnionych rowów odkrytych usytuowanych w pasie drogi na tym odcinku o długości 604 m. Odcinek I swój bieg rozpoczyna od skrzyżowania z drogą powiatową nr 6232P w Godzieszach Małych a kończy się w rejonie skrzyżowania z drogą gminną nr 675905P w kierunku wsi Biała. Odcinek II od km 0+800 do km 3+516,90. Szerokość pasa ruchu na całej długości odcinka wynosi 3,50 m. Zakłada się wykonanie: nowej nawierzchni bitumicznej na całej długości odcinka, poboczy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy górnej po uwałowaniu 7 cm. po stronie lewej drogi na długości 2 664 m oraz po stronie prawej na długości 2 649 m o szerokości równej 0,75 m. Ruch rowerów odbywał się będzie po ogólnodostępnym pasie ruchu. Odwodnienie poprzez odtworzenie rowów odkrytych na długości 1 664 m. Na początku wsi Kakawa Kolonia, na końcu odcinka II zlokalizowano 4 przystanki autobusowe wyposażone w perony po stronie prawej i lewej jezdni o całkowitej szerokości 2,21 m, w tym nawierzchnia z kostki brukowej o szerokości 2m. Zadanie obejmuje budowę radaru z tablicą zmiennej treści (aktywną) informującą o prędkości ruchu pojazdów - zlokalizowaną na początku miejscowości Kakawa Kolonia. Odcinek III drogi gminnej nr 675904P od km 3+516,90 do km 4+541,30. Przebudowa odcinka III obejmuje: 1) wykonanie nowej nawierzchni dla Kategorii Ruchu KR1 o szerokości jezdni w obu kierunkach 3,70 m. 2) ruch pieszych odbywał się będzie chodnikiem usytuowanym przy jezdni o szerokości 2 m na długości 26 m, o szerokości mniejszej niż 2 m usytuowanym przy jezdni o długości 10 m, o szerokości 1,5 m odsuniętym od jezdni o 0,5 m na długości 422 m oraz o szerokości mniejszej niż 1,5 m odsuniętym od jezdni o 0,5 m na długości 511 m. 3) pobocza z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy górnej po uwałowaniu 7 cm. wykonane zostaną o szerokości 0,75 m po lewej stronie drogi na odcinku 999 m, 4) ruch rowerów odbywał się będzie po jezdni po ogólnodostępnym pasie ruchu, 5) przystanki komunikacyjne: na odcinku III występują 2 przystanki komunikacyjne, które wyposażone zostaną w perony o szerokości 2,21 m, w tym nawierzchnia z kostki brukowej o szerokości 2,0 m, 6) odwodnienie drogi odbywać się będzie rowami na długości 632 m po lewej stronie drogi, 7) skrzyżowanie z drogą gminną nr 675910P w miejscowości Kakawa Kolonia obejmuje przebudowę skrzyżowania z wysepkami kanalizującymi na wjeździe do miejscowości. Na wysepkach zamontowane zostaną znaki C-9 na pylonach U-5a 8) rozwiązania dodatkowe - zadanie obejmuje budowę 2 przejść dla pieszych wyposażonych w aktywne znaki D-6 umiejscowione na początku i na końcu odcinka III.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6

 

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/03/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1119831.31 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  4 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie

 

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz 
Email wykonawcy: pbd@pbdsakalisz.com.pl 
Adres pocztowy: ul. Noskowska 3-5 
Kod pocztowy: 62-800 
Miejscowość: Kalisz 
Kraj/woj.: wielkopolskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1799303.78 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1691260.98 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1799303.78 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

tak


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

 

                                                       Wójt Gminy Godziesze Wielkie

                                                                 /-/ Józef Podłużny   

 

Lista wiadomości