Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

14.06.2018r. - Ogłoszenie o zmianie umowy na "Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka i część Woli Droszewskiej - Etap I"

Ogłoszenie nr 500135220-N-2018 z dnia 14-06-2018 r.

Godziesze Wielkie: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka i część Woli Droszewskiej - Etap I
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak 
Należy wskazać projekt/program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 583766-N-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak 
Numer ogłoszenia: 500059242-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Godziesze Wielkie, Krajowy numer identyfikacyjny 25085516200000, ul. ul. 11 Listopada  10, 62872   Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 611 089, e-mail godziesze-wi@zgwrp.org.pl, faks 627 611 053. 
Adres strony internetowej (url): www.godzieszewielkie.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka i część Woli Droszewskiej - Etap I

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 

ZP-U.271.05.2017

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Krzemionka, Kapie i części Woli Droszewskiej w gminie Godziesze Wielkie z odprowadzeniem ścieków do istniejącego gminnego systemu kanalizacji w miejscowości Godziesze Małe. I. Parametry techniczne zaprojektowanych urządzeń dla kanalizacji sanitarnej 1) Przewody kanalizacyjne a) kanały o łącznej długości L = 10 035,85 m, w tym: - kanał tłoczny Dz 125, PE100, PN10 o dług. L=2189,5 m - kanał tłoczny Dz 90; PE 100 PN 10 o dług. L=1010,5 m - kanał tłoczny Dz 75; PE 100 PN 10 o dług. L=269,0 m - kanał grawitacyjny DN 200; PCV; SN 8 (lite) o dług. L= 5468,15 m - kanał grawitacyjny (odgałęzienia boczne zaślepione korkiem) DN 160; PCV; SN 8 (lite) o dług. L=1098,70 m b) studzienki kanalizacyjne rewizyjne tworzywowe o średnicy rury karbowanej DN 400 z kinnetami Ø200 z włazami typu D400 - 127 szt. c) studzienki kanalizacyjne z kręgów betonowych fi 1000 łączonych za pomocą uszczelek z osadzonymi stopniami złazowymi; kinety prefabrykowane z osadzonymi przejściami szczelnymi, beton klasy C35/45, nasiąkliwość ≤ 5%; z włazam fi 600 żeliwne z wypełnieniem betonowym – nośność 40T, - 1 szt. d) studzienki kanalizacyjne rozprężne z kręgów betonowych fi 1000 łączonych za pomocą uszczelek z osadzonymi stopniami złazowymi; kinety prefabrykowane z osadzonymi przejściami szczelnymi, beton klasy C35/45, nasiąkliwość ≤ 5%; z włazam fi 600 żeliwne z wypełnieniem betonowym – nośność 40T, - 10 szt. e) studzienki kanalizacyjne rozprężne z kręgów betonowych fi 1200 łączonych za pomocą uszczelek z osadzonymi stopniami złazowymi; kinety prefabrykowane z osadzonymi przejściami szczelnymi, beton klasy C35/45, nasiąkliwość ≤ 5%; z włazam fi 600 żeliwne z wypełnieniem betonowym – nośność 40T, - 2 szt. f) przewierty rurą stalową DN 150, 200, 300 - 855,5 m 2) Przepompownia ścieków - oznaczone na planach jako P1, P2, P3, P9, P11, P12, P13, P16 z wyposażeniem zawartym w opisie technicznym projektu.


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7 
Dodatkowe kody CPV:

45111200-0,

45111240-2,

45231110-9,

45231340-2,

45233142-6

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów: 
14.11.2017 r. - 12.07.2018 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: nd

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 14/11/2017 
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

EKO-KAN-GAZ Sp. z o.o.,  eko-kan-gaz@wp.pl,  Karski, ul. Akacjowa 10,  63-410,  Ostrów Wielkopolski 2,  kraj/woj. wielkopolskie 

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 3087253.57 PLN. 
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

 


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY: 
30/05/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN: 

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp: 
zmiana kierownika budowy

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE: 
Wykonawca w trakcie realizacji umowy wystąpił z wnioskiem o zmianę kierownika budowy. Wskazana osoba spełnia wymogi określone w SIWZ dot. kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

 

Wójt Gminy Godziesze Wielkie

                                                             

   /-/ Józef Podłużny  

Lista wiadomości