Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

14.06.2018r. - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na ""Budowę sieci kanalizacji sanitarnej Wolica, Borek, Żydów - etap II - Zadanie 3.1 w miejscowości Wolica"

Ogłoszenie nr 500135411-N-2018 z dnia 14-06-2018 r.

Gmina Godziesze Wielkie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wolica, Borek, Żydów - etap II - Zadanie 3.1 w miejscowości Wolica

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 547722-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Godziesze Wielkie, Krajowy numer identyfikacyjny 25085516200000, ul. ul. 11 Listopada  10, 62872   Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 611 089, e-mail godziesze-wi@zgwrp.org.pl, faks 627 611 053. 
Adres strony internetowej (url): www.godzieszewielkie.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wolica, Borek, Żydów - etap II - Zadanie 3.1 w miejscowości Wolica

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 

ZP-U.271.03.2018

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania nr 3.1 obejmującego budowę kanalizacji sanitarnej dla części Wolicy na odcinku od studni S126 do studni S136 oraz od studni S136 do studni S155 i do studni S141 - w ramach inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wolicy, Borku i Żydowie w gminie Godziesze Wielkie – Etap II” . Zakres rzeczowy planowanego przedsięwzięcia obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w części Wolicy zadanie nr 3.1 - etap II inwestycji, w tym: - budowę kanałów grawitacyjnych z rur PVC o ściankach litych, rur kielichowych wyposażonych w trwale wmontowaną w kielich uszczelką, dostosowanych do ścieków sanitarnych o wytrzymałości SN8 (lub inne o równoważnych parametrach techniczno- użytkowych ) o średnicy i długości - Dz/Dw 160/151,6mm i długości L= 127,0 m (kanały w odgałęzieniach do posesji) - Dz/Dw 200/188,2mm i długości L= 701,2 m (kanały sieciowe) - wmontowanie korków zamykających odgałęzienia do posesji D160 ilość korków n = 275 szt - budowę studni kanalizacyjnych: Ilość studni rewizyjnych betonowych D1000 n = 23 szt

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

 

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45111240-2, 45231110-9, 45231340-2, 45233142-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: nd

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/05/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 364702.18 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

tak 

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Wodno-Kanalizacyjnych Dominika Wawrzyniak - Lider 
Email wykonawcy: prdb-produkcja@o2.pl 
Adres pocztowy: ul. Kasztelana Zaremby 16/9 
Kod pocztowy: 62-740 
Miejscowość: Tuliszków 
Kraj/woj.: wielkopolskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych, INSTAL Jakub Wawrzyniak - Partner 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: 
Kod pocztowy: 
Miejscowość: 
Kraj/woj.: 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 448583.68 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 448583.68 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 448583.68 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

 

Wójt Gminy Godziesze Wielkie

                                                                         /-/ Józef Podłużny  

Lista wiadomości