Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

08.08.2018r. - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Przebudowę i rozbudowę budynku gospodarczego zw. ze zmianą sposobu użytkowania na Budynek Tradycji Gminy Godziesze Wielkie z infr. towarz

 

Ogłoszenie nr 500188748-N-2018 z dnia 08-08-2018 r.

Gmina Godziesze Wielkie: Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczego związanego ze zmianą sposobu użytkowania na "Budynek Tradycji Gminy Godziesze Wielkie" z infrastrukturą towarzyszącą i budową parkingu samochodowego dla 20 miejsc postojowych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

tak 
Nazwa projektu lub programu 
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 568091-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Godziesze Wielkie, Krajowy numer identyfikacyjny 25085516200000, ul. ul. 11 Listopada  10, 62872   Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 611 089, e-mail godziesze-wi@zgwrp.org.pl, faks 627 611 053. 
Adres strony internetowej (url): www.godzieszewielkie.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczego związanego ze zmianą sposobu użytkowania na "Budynek Tradycji Gminy Godziesze Wielkie" z infrastrukturą towarzyszącą i budową parkingu samochodowego dla 20 miejsc postojowych

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 

ZP-U.271.04.2018

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Zakres przedmiotu zamówienia dla przebudowy i rozbudowy budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na "Budynek Tradycji Gminy Godziesze Wielkie" z infrastrukturą towarzyszącą obejmuje wykonanie następujących prac: - przygotowanie terenu pod budowę, - rozbiórki i wyburzenia, - fundamenty z izolacjami, - ściany konstrukcyjne, - ściany działowe, - konstrukcje żelbetowe- belki, słupy, podciągi, wieńce, - dach- konstrukcja i pokrycie, - podłoża i posadzki, - tynki wewnętrzne i okładziny ceramiczne ścian, - sufity podwieszane, - stolarka otworowa zewnętrzna, - stolarka otworowa wewnętrzna, - roboty malarskie, - elewacja z dociepleniem, - wejścia i podjazdy zewnętrzne, murek oporowy, - opaska wokół budynku, - przyłącze wodociągowe, - przyłącze kanalizacji sanitarnej, - instalacje wewnętrzne: instalacja wodociągowa, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja c.o. , kotłownia, instalacja wentylacji mechanicznej, instalacja klimatyzacji, instalacje elektryczne, - chodnik na pow. 86 m2, - wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Szczegółowy zakres robót określa „Dokumentacja projektowa”, która stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich robót budowlanych i czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia w zakresie rzeczowo-ilościowym określonym w załączonej Dokumentacji projektowej, stanowiącej załączniki nr 1 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z Dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa. Zakres przedmiotu zamówienia dla wykonania parkingu i zjazdu z drogi gminnej dz. nr 564 na dz. nr 520/4, 527/2 obejmuje wykonanie parkingu i zjazdu z drogi gminnej dz. nr 564 na dz. nr 520/4, 527/2 w miejscowości Godziesze Wielkie. Szczegółowy zakres robót określa projekt wykonawczy, branża: drogi, parkingi oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych” oraz przedmiar robót.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

 

Dodatkowe kody CPV: 45200000-9, 45210000-2, 45400000-1, 45453000-7, 45332000-3, 45312310-3, 45310000-3, 34953300-5, 45223300-9

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1   

NAZWA: Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na "Budynek Tradycji Gminy Godziesze Wielkie" z infrastrukturą towarzyszącą

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/07/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 681546.40 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie 

Nazwa wykonawcy: Zakład Remontowo-Budowlany "MAXBUD" Wojciech Przepiórka 
Email wykonawcy: maxbudkalisz@op.pl 
Adres pocztowy: Saczyn 40 
Kod pocztowy: 62-872 
Miejscowość: Godziesze Małe 
Kraj/woj.: wielkopolskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 947100.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 947100.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1010445.00 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 2   

NAZWA: Wykonanie parkingu i zjazdu z drogi gminnej dz. nr 564 na dz. nr 520/4, 527/2 w miejscowości Godziesze Wielkie

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

 

 

Wójt Gminy Godziesze Wielkie

                                                                         /-/ Józef Podłużny  

Lista wiadomości