Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

20.08.2018r.- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na"Budowę przyłączy kanalizacyjnych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borek, Wolica, Żydów-Etap II-miejscowość Borek,

Ogłoszenie nr 500197408-N-2018 z dnia 20-08-2018 r.

 

Gmina Godziesze Wielkie: Budowa przyłączy kanalizacyjnych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borek, Wolica, Żydów - Etap II - miejscowość Borek, ul. Pogodna oraz Żydów

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 574649-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Godziesze Wielkie, Krajowy numer identyfikacyjny 25085516200000, ul. ul. 11 Listopada  10, 62872   Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 611 089, e-mail godziesze-wi@zgwrp.org.pl, faks 627 611 053. 
Adres strony internetowej (url): www.godzieszewielkie.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Budowa przyłączy kanalizacyjnych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borek, Wolica, Żydów - Etap II - miejscowość Borek, ul. Pogodna oraz Żydów

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 

ZP-U.271.05.2018

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

1. Zakres przedmiotu zamówienia dla budowy przyłączy kanalizacyjnych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borek, ul. Pogodna obejmuje budowę 28 szt. przyłączy kanalizacyjnych o łącznej długości 420,20 mb. Zamawiający informuje, że w cenie ofertowej należy uwzględnić przedmiot zamówienia pomniejszony o łączną długość wykonanych już odgałęzień, tj. 56 mb. Zamawiający, w ramach porozumienia spisanego w formie protokołu konieczności pomiędzy Powiatem Kaliskim a Gminą Godziesze Wielkie, wykonał 28 sztuk odgałęzień o długości każdego 2 mb, od istniejących zakończeń odgałęzień kanalizacji sanitarnej w ul. Pogodnej w Borku na terenach działek nr 39/2, 24/1, 24/4, 52/1, 24/3, 58/4, 24/2, 58/3, 58/2, 25/4, 25/1, 64, 26/2, 72/2, 72/1, 79/2, 82, 88/1, 28/2, 88/2, 91, 28/1, 95, 29/1, 99/2, 99/1, 29/2, 83. Szczegółowy zakres robót określa „Dokumentacja projektowa”, która stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z Dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa. 2. Zakres przedmiotu zamówienia dla budowy przyłączy kanalizacyjnych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żydów obejmuje budowę 68 szt. przyłączy kanalizacyjnych o łącznej długości 1 625,10 mb. Szczegółowy zakres robót określa „Dokumentacja projektowa”, która stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z Dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

 

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45111240-2, 45231110-9, 45231340-2, 45233142-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1   

NAZWA: Budowa przyłączy kanalizacyjnych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borek, ul. Pogodna

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/07/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 116804.27 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

tak

 

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Wodno-Kanalizacyjnych Dominika Wawrzyniak - Lider 
Email wykonawcy: prdb-produkcja@o2.pl 
Adres pocztowy: ul. Zaremby 16/9 
Kod pocztowy: 62-740 
Miejscowość: Tuliszków 
Kraj/woj.: wielkopolskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie 

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych Jakub Wawrzyniak - Partner 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: 
Kod pocztowy: 
Miejscowość: 
Kraj/woj.: 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 173393.25 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 173393.25 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 173393.25 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 2   

NAZWA: Budowa przyłączy kanalizacyjnych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żydów

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/07/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 386139.65 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

tak

 

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Wodno-Kanalizacyjnych Dominika Wawrzyniak - Lider 
Email wykonawcy: prdb-produkcja@o2.pl 
Adres pocztowy: ul. Zaremby 16/9 
Kod pocztowy: 62-740 
Miejscowość: Tuliszków 
Kraj/woj.: wielkopolskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych Jakub Wawrzyniak - Partner 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: 
Kod pocztowy: 
Miejscowość: 
Kraj/woj.: 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 520038.31 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 520038.31 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 520038.31 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

 

Wójt Gminy Godziesze Wielkie

 

                                                                         /-/ Józef Podłużny  

 

Lista wiadomości