Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

04.09.2018r. - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Przebudowę drogi gminnej Nowa Kakawa - Kolonia Kakawa"

Ogłoszenie nr 500211055-N-2018 z dnia 04-09-2018 r.

 

Gmina Godziesze Wielkie: Przebudowa drogi gminnej Nowa Kakawa - Kolonia Kakawa

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 588493-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Godziesze Wielkie, Krajowy numer identyfikacyjny 25085516200000, ul. ul. 11 Listopada  10, 62872   Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 611 089, e-mail godziesze-wi@zgwrp.org.pl, faks 627 611 053. 
Adres strony internetowej (url): www.godzieszewielkie.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Przebudowa drogi gminnej Nowa Kakawa - Kolonia Kakawa

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 

ZP-U.271.06.2018

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej Nowa Kakawa – Kolonia Kakawa o szerokości 4 m na odcinku od km 0+000 do km 0+950 – etap I, która obejmuje: 1. wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu 5 cm, 2. wzmocnienie nawierzchni drogi do kategorii ruchu KR1, 3. wykonanie nawierzchni bitumicznej przy grubości po zagęszczeniu 4 cm, 4. wykonanie poboczy, 5. wykonanie oznakowania pionowego. Szczegółowy zakres robót określa „Dokumentacja projektowa”, która stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, na którą składa się: „Projekt budowlany” - załącznik nr 1a, „Przedmiar robót” - załącznik nr 1b, „Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych”– załącznik nr 1c.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6

 

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/08/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 279140.25 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie

 

Nazwa wykonawcy: ITERBUD Bartosz Kosecki 
Email wykonawcy: biuro@iterbud.pl 
Adres pocztowy: ul. Korczak 79 
Kod pocztowy: 62-800 
Miejscowość: Kalisz 
Kraj/woj.: wielkopolskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 239786.78 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 239786.78 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 289135.98 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

 

 

                                                                Wójt Gminy Godziesze Wielkie

                                                                         /-/ Józef Podłużny 

 

Lista wiadomości