Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

14.09.2018r. - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Budowę parkingu samochodowego dla 20 miejsc postojowych dla potrzeb Budynku Tradycji Gminy Godziesze Wielkie"

 

 

Ogłoszenie nr 500221546-N-2018 z dnia 14-09-2018 r.

Gmina Godziesze Wielkie: Budowa parkingu samochodowego dla 20 miejsc postojowych dla potrzeb Budynku Tradycji Gminy Godziesze Wielkie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

tak 
Nazwa projektu lub programu 
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 588531-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Godziesze Wielkie, Krajowy numer identyfikacyjny 25085516200000, ul. ul. 11 Listopada  10, 62872   Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 611 089, e-mail godziesze-wi@zgwrp.org.pl, faks 627 611 053. 
Adres strony internetowej (url): www.godzieszewielkie.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Budowa parkingu samochodowego dla 20 miejsc postojowych dla potrzeb Budynku Tradycji Gminy Godziesze Wielkie

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 

ZP-U.271.07.2018

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Przedmiotem zamówienia jest budowa parkingu samochodowego dla 20 miejsc postojowych dla potrzeb Budynku Tradycji Gminy Godziesze Wielkie. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie parkingu i zjazdu z drogi gminnej dz. nr 564 na dz. nr 520/4, 527/2 w miejscowości Godziesze Wielkie. Szczegółowy zakres robót określa projekt wykonawczy, branża: drogi, parkingi oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz przedmiar robót.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45223300-9

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/08/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 108594.50 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  4 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie

 

Nazwa wykonawcy: Brukarstwo Wojciech Knop 
Email wykonawcy: brukarzwojtek@wp.pl 
Adres pocztowy: ul. Ostrowska 26 
Kod pocztowy: 62-872 
Miejscowość: Godziesze Małe 
Kraj/woj.: wielkopolskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 117999.64 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 117999.64 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 175937.97 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

 

                                                                 Wójt Gminy Godziesze Wielkie

                                                                         /-/ Józef Podłużny 

Lista wiadomości