Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

20.09.2018r. - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Sukcesywną dostawę artykułów spożywczych do stołówki szkolnej ZS nr 1 w Godzieszach Wielkich w roku szkolnym 2018/2019"

Ogłoszenie nr 500227116-N-2018 z dnia 20-09-2018 r.

Zespół Szkół Nr 1: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Zespołu Szkół nr 1 Szkoła Podstawowa w Godzieszach Wielkich w roku szkolnym 2018/2019

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 588738-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Zespół Szkół Nr 1, Krajowy numer identyfikacyjny 56620400000, ul. ul. Kordeckiego  8, 62872   Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 611 083, e-mail spgodziesze@poczta.fm, faks 627 611 083. 
Adres strony internetowej (url): www.zs1godziesze.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: szkoła publiczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Zespołu Szkół nr 1 Szkoła Podstawowa w Godzieszach Wielkich w roku szkolnym 2018/2019

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 

ZS1.271.01.2018

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Zespołu Szkół Nr 1 w Godzieszach Wielkich w roku szkolnym 2018/2019 zgodnie z załącznikiem cenowym.Formularze asortymentowo-cenowe będące integralną częścią SIWZ zawierają wykaz asortymentu i ilości produktów spożywczych, które stanowią przewidywane zapotrzebowanie na okres trwania umowy. Ilości podane w załączniku cenowym są ilościami szacunkowymi i mogą ulec niewielkiej zmianie (+, - 20%)w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia ilości żywionych dzieci. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Dostawy będą dokonywane partiami ,w związku z bieżącymi potrzebami Zamawiającego. Zgłoszenie zapotrzebowania będzie następować telefonicznie przez upoważnionego pracownika, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień planowanych dostaw. Produkty spożywcze muszą być dostarczane samochodem własnym dostawcy w opakowaniach jednostkowych opisanych w formularzu asortymentowo-cenowym lub opakowaniu o gramaturze bardzo zbliżonej. Artykuły żywnościowe objęte dostawą powinny spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego. Ponadto wszystkie artykuły muszą jednocześnie spełniać warunki zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26.08.2015r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań ,jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 2015 poz.1256). Przedmiot zamówienia obejmuje transport asortymentu do miejsca przeznaczenia oraz wyładunek. Zamówiony towar należy dostarczyć w godzinach od 8.00 do 9.00 dnia wskazanego przez Zamawiającego. W przypadku dostawy pieczywa oraz mięsa, dostawa do godziny 7.00 rano.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

tak

II.5) Główny Kod CPV: 15000000-8

 

Dodatkowe kody CPV: 15800000-6, 15300000-1, 15500000-3, 15811000-9, 15100000-9, 15112000-6, 15220000-6, 15331170-9, 15332100-5, 15894200-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1   

NAZWA: Artykuły ogólnospożywcze

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/08/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 23211.00 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie

 

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "POLARIS" Małgorzata Gruszczyńska 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Żołnierska 20a 
Kod pocztowy: 62-800 
Miejscowość: Kalisz 
Kraj/woj.: wielkopolskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 24377.88 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 24377.88 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 24377.88 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 2   

NAZWA: Owoce i warzywa

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty dla Zadania/Części nr 2 - podstawa prawna: art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

CZĘŚĆ NR: 3   

NAZWA: Nabiał

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty dla Zadania/Części nr 3 - podstawa prawna: art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

CZĘŚĆ NR: 4   

NAZWA: Pieczywo

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/08/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 8398.21 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie

 

Nazwa wykonawcy: "CUKIERNIA JOANNA" Artur Kupaj 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. M. Dąbrowskiej 5 
Kod pocztowy: 62-872 
Miejscowość: Godziesze Małe 
Kraj/woj.: wielkopolskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 8392.98 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 8392.98 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 8664.90 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 5   

NAZWA: Mięso, wędliny, drób

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/08/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 53306.35 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie

 

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "Polskie Mięso" Krążyński s.j. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: Końska Wieś 13 
Kod pocztowy: 62-872 
Miejscowość: Godziesze 
Kraj/woj.: wielkopolskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 55242.81 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 55242.81 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 55242.81 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 6   

NAZWA: Mrożonki i ryby

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty dla Zadania/Części nr 6 - podstawa prawna: art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

CZĘŚĆ NR: 7   

NAZWA: Wyroby garmażeryjne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/08/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 21800.56 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie

 

Nazwa wykonawcy: B. M. Pawlak i Świniarski s.c. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: Czempisz 35 
Kod pocztowy: 62-874 
Miejscowość: Brzeziny 
Kraj/woj.: wielkopolskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 21646.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 21646.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 21646.00 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

 

                                                     Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Godzieszach Wielkich 

                                                                       /-/  Bożena Czajka 

 

Lista wiadomości