Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

09.01.2019r.-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na"Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Godziesze Małe, ul. Ostrowska, Biała wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ś

Ogłoszenie nr 510004521-N-2019 z dnia 09-01-2019 r.

Gmina Godziesze Wielkie: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Godziesze Małe, ul. Ostrowska, Biała wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych - Etap II

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

tak 
Nazwa projektu lub programu 
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 653543-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Godziesze Wielkie, Krajowy numer identyfikacyjny 25085516200000, ul. ul. 11 Listopada  10, 62872   Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 611 089, e-mail godziesze-wi@zgwrp.org.pl, faks 627 611 053. 
Adres strony internetowej (url): www.godzieszewielkie.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Godziesze Małe, ul. Ostrowska, Biała wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych - Etap II

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 

ZP-U.271.09.2018

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Zakres przedmiotu zamówienia dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Godziesze Małe, ul. Ostrowska, Biała obejmuje wykonanie następujących prac: a) budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Godziesze Małe, ul. Ostrowska: - budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC-U 200 mm o dł. 775,0 m, - budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC-U 160 mm o dł. 80,0 m. b) budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała: - budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC-U 200 mm o dł. 2 265,5 m, - budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC-U 160 mm o dł. 240,90 m, - budowę rurociągu tłocznego PE 125 o dł. 901,0 m, - budowę rurociągu tłocznego PE 90 o dł. 238,0 m, - budowę przepompowni - 2 szt. PS 14 i PS 15. Łączna długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej wyniesie 4 500,4 m, w tym 3 361,4 m sieci kanalizacji grawitacyjnej i 1 139,0 m rurociągu tłocznego. c) budowę kanalizacji sanitarnej – tłocznej w miejscowości Biała na odcinku od punktu 76t do punktu 80t: - budowę rurociągu tłocznego PE 125 o dł. 160,0 m. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: przygotowanie terenu pod budowę, roboty ziemne, odwadnianie gruntów, wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych, inżynieria lądowa i wodna, roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, kładzenie rurociągów, rozbiórka elementów dróg, odtworzenie nawierzchni drogowej, wraz z powierzchniowym utrwaleniem: - na odcinku od S260 do SR 12 w miejscowości Biała Zamawiający wymaga odtworzenia uszkodzonej nawierzchni asfaltowej w następującej konstrukcji: podbudowa tłuczniowa grubości 23 cm, nawierzchnia asfaltowa grubości 4 cm i utrwalenie powierzchniowe na szerokości połowy jezdni i długości odtwarzanej nawierzchni, - na odcinku od S242 do PS 15 w miejscowości Biała Zamawiający wymaga odtworzenia uszkodzonej nawierzchni asfaltowej w następującej konstrukcji: podbudowa tłuczniowa grubości 23 cm, nawierzchnia asfaltowa grubości 4 cm i utrwalenie powierzchniowe na całej szerokości jezdni i długości odtwarzanej nawierzchni,- na odcinku od S272 do S289 w miejscowości Godziesze Małe, ul. Ostrowska Zamawiający wymaga odtworzenia uszkodzonej nawierzchni asfaltowej w następującej konstrukcji: podbudowa tłuczniowa grubości 23 cm, nawierzchnia asfaltowa grubości 4 cm i utrwalenie powierzchniowe na całej szerokości jezdni i długości odtwarzanej nawierzchni; zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej, zapewnienia nadzoru archeologicznego, opracowania projektu organizacji ruchu drogowego, wdrożenia i utrzymania oznakowania tymczasowego na czas realizacji robót, uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego i uiszczenie opłat oraz realizowanie robót zgodnie z Decyzjami Gminy Godziesze Wielkie, powiadomienia zarządców nieruchomości o planowanym terminie prowadzenia robót budowlanych, powiadomienia właścicieli instalacji uzbrojenia podziemnego o przystąpieniu do robót i zapewnienia wymaganych nadzorów branżowych, wykonania wszelkich badań i prób w tym inspekcji TV kanałów sanitarnych, wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, wykonania dokumentacji powykonawczej, przywrócenia terenu i nawierzchni do stanu pierwotnego – w przypadku zajmowania przez Wykonawcę podczas realizacji robót terenów przyległych - uzyskania oświadczeń potwierdzających uporządkowanie terenu podpisanych przez właścicieli poszczególnych działek, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.Szczegółowy zakres robót określa „Dokumentacja projektowa”, która stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Zakres przedmiotu zamówienia dla modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych obejmuje wykonanie następujących prac: Branża konstrukcyjno-budowlana: - likwidacja istniejącej tacy do składowania osadu, - rozbudowa istniejącego budynku wielofunkcyjnego socjalno-technicznego o budynek stacji odwadniania osadu z wydzielonym pomieszczeniem rozdzielni elektrycznej wraz z wiatą na kontener osadu, - adaptacja istniejącego pomieszczenia stacji odwadniania osadu na magazyn wapna, - magazynek podręczny, pomieszczenie socjalne, przedsionek, - remont pomieszczenia dmuchaw. Branża sanitarna: - przebudowa kinety istniejącej studni Ø 1000 na kinetę kierunkową z przelewem, - wykonanie połączenia rurociągiem komory retencyjnej KR1 ze studnią kierunkową z przelewem, - wyposażenie komory SBR1 w sondę do pomiary stężenia tlenu. Zbiorniki muszą być zabezpieczone powłoką antykorozyjną, na którą zostanie udzielona gwarancja producenta na okres 20 lat. - wykonanie bloku biologicznego oczyszczania ścieków SBR2 wraz z instalacją technologiczną, - wykonanie zbiornika ZB2 (komory retencyjnej KR2 oraz komory stabilizacji osadu KO2) wraz z instalacją technologiczną, - rozbiórka istniejącej tacy składowania osadu, - wykonanie budynku stacji odwadniania i higienizacji osadu z prasą taśmową i higienizacją, - wykonanie wiaty na kontener osadu odwodnionego, - przebudowa istniejącego budynku wielofunkcyjnego, - wykonanie nowych połączeń technologicznych, międzyobiektowych (rurociągów powietrza, rurociągów osadu ustabilizowanego, rurociągów osadu nadmiernego, rurociągów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, rurociągów kanalizacji tłocznej), - przebudowa istniejącej infrastruktury podziemnej i nadziemnej (likwidacja istniejącego rurociągu powrotnego osadu ustabilizowanego ( odłączenie od komory stabilizacji osadu KO1), adaptacja kanalizacji sanitarnej odprowadzającej odcieki z istniejącej tacy składowania osadu do nowych warunków technologicznych, przebudowę istniejących przewodów elektrycznych do nowej lokalizacji rozdzielni elektrycznej, przebudowę istniejącej drogi dojazdowej z kostki brukowej, przebudowę i rozbudowę istniejących chodników), - wykonanie nowej wew. linii zasilającej oczyszczalnię w energię elektryczną, - wykonanie zasilania obiektów technologicznych w energię elektryczną, - przesunięcie istniejącej studni pomiarowej SP do nowej lokalizacji wraz z wykonaniem zasyfonowań na rurociągach tłocznych, - przesunięcie istniejącej studni rozprężnej SR do nowej lokalizacji. Branża elektryczna: - zasilanie obiektu, - zasilanie instalacji technologicznych, - oświetlenie terenu, - układanie kabli, - rozdzielnica główna RG- obwody główne, - kompensacja mocy biernej, - rozdzielnica główna RG- obwody AKPiA, - pomiar tlenu, - pomiar przepływu, - pomiar poziomu, - rozdzielnica obiektowa ROS, - rozdzielnica obiektowa wentylacji pomieszczenia prasy osadu RW, - wyłączenie pożarowe, - inst. oświetlenia wewnętrznego, - inst. gniazd wtyczkowych oraz instalacje zasilające 230V i 400V, - inst. gniazd 24 V, - inst. uziemienia, połączeń wyrównawczych i odgromowa, - inst. ochrony przed przepięciami, - inst. ochrony od porażeń. Wszystkie prace związane z modernizacją oczyszczalni muszą być prowadzone w sposób zapewniający ciągłość jej pracy. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: przygotowanie terenu pod budowę, roboty ziemne, odwadnianie gruntów, wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych, inżynieria lądowa i wodna, roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, kładzenie rurociągów, rozbiórka elementów dróg, odtworzenie nawierzchni drogowej, zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej, powiadomienia zarządców nieruchomości o planowanym terminie prowadzenia robót budowlanych, wykonania wszelkich badań i prób, wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, wykonania dokumentacji powykonawczej, przywrócenia terenu i nawierzchni do stanu pierwotnego – w przypadku zajmowania przez Wykonawcę podczas realizacji robót terenów przyległych oraz uzyskania oświadczeń potwierdzających uporządkowanie terenu podpisanych przez właścicieli poszczególnych działek, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z Dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

 

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45111240-2, 45231110-9, 45231340-2, 45233142-6, 45252127-4, 45100000-8, 45200000-9, 45300000-0, 45400000-1, 45232200-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1   

NAZWA: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, ul. Ostrowska, Biała

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/12/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 2447113.87 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie 

Nazwa wykonawcy: ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH Robert Dzięcielski 
Email wykonawcy: rdziecielski@wp.pl 
Adres pocztowy: ul. Fabryczna 1 
Kod pocztowy: 62-800 
Miejscowość: Kalisz 
Kraj/woj.: wielkopolskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 2828370.77 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2828370.77 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4400229.11 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 2   

NAZWA: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/12/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1579849.14 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie

 Nazwa wykonawcy: HYDRO-MARKO SP. z o.o. Sp. k. 

Email wykonawcy: przetargi@hydro-marko.pl 
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 139 
Kod pocztowy: 63-200 
Miejscowość: Jarocin 
Kraj/woj.: wielkopolskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 2431710.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2431710.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2431710.00 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

tak


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: roboty budowlane 

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

 

                                                               Wójt Gminy Godziesze Wielkie

                                                                         /-/ Józef Podłużny  

 

Lista wiadomości