Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

31.07.2020r. - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Zakup i dostawę komputerów przenośnych w ramach programu "Zdalna szkoła+" PO Polska Cyfrowa

Ogłoszenie nr 510140861-N-2020 z dnia 31-07-2020 r.

 

Gmina Godziesze Wielkie: Zakup i dostawa komputerów przenośnych (laptopów) w ramach programu "Zdalna szkoła+" PO Polska Cyfrowa

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
"Zdalna Szkoła+" PO Polska Cyfrowa

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 546597-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Godziesze Wielkie, Krajowy numer identyfikacyjny 25085516200000, ul. ul. 11 Listopada  10, 62-872  Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 611 089, e-mail godziesze-wi@zgwrp.org.pl, faks 627 611 053.
Adres strony internetowej (url): www.godzieszewielkie.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zakup i dostawa komputerów przenośnych (laptopów) w ramach programu "Zdalna szkoła+" PO Polska Cyfrowa

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

OŚ.271.U.06.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 34 sztuk fabrycznie nowych komputerów przenośnych (laptopów), które będą używane do nauki w modelu zdalnym, o następujących parametrach: Procesor: Intel Core i5 lub równoważne Pamięć RAM: 8GB Dysk twardy SSD: od 240 GB do 512GB Przekątna ekranu: 15,6’’ Bluetooth: tak Karta graficzna: Intel HD Graphics lub równoważne Rodzaj karty graficznej: zintegrowana Wi-Fi: tak Wbudowane głośniki: tak Wbudowany mikrofon: tak Kamera internetowa: tak Rodzaje wejść/wyjść: 2 x USB 3.0.; 1 x HDMI; 1 x LAN System operacyjny: min. Windows 10 Home

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 30213100-6

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 77235.77
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  15
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  15
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: F.H.U. "HORYZONT" Krzysztof Lech
Email wykonawcy: biuro@horyzont.gorlice.pl
Adres pocztowy: ul. 11 Listopada 21
Kod pocztowy: 38-300
Miejscowość: Gorlice
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 81549.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 81549.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 112704.90
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

                                                                                  Wójt Gminy Godziesze Wielkie

                                                                                            /-/ Józef Podłużny

 

Lista wiadomości