Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

11.08.2020r. - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Godziesze Wielkie"

Ogłoszenie nr 510149508-N-2020 z dnia 11-08-2020 r.

Gmina Godziesze Wielkie: Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Godziesze Wielkie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 560402-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Godziesze Wielkie, Krajowy numer identyfikacyjny 25085516200000, ul. ul. 11 Listopada  10, 62-872  Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 611 089, e-mail godziesze-wi@zgwrp.org.pl, faks 627 611 053.
Adres strony internetowej (url): www.godzieszewielkie.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Godziesze Wielkie

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IK.U.271.07.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Godziesze Wielkie 2) udostępnienie pojemników na odpady zmieszane oraz worków lub pojemników na odpady zbierane selektywnie. Szacowana ilość odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy Godziesze Wielkie, które należy odebrać z nieruchomości oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Saczynie, w okresie realizacji umowy tj. 11 miesięcy (od 01 sierpnia 2020r. do 30 czerwca 2021r.) wynosi: a) (niesegregowane) zmieszane odpady komunalne – 1160,00 Mg, b) papier i tektura - 6,80 Mg, c) szkło – 176,00 Mg, d) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe – 259,00 Mg, e) odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów- 50,00 Mg, f) odpady z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 55,00 Mg. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 90500000-2

 

Dodatkowe kody CPV: 90512000-2, 90512000-9, 90513100-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/08/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 470222.04
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A.
Email wykonawcy: puk@puk.net.pl
Adres pocztowy: ul. Bażancia 1a
Kod pocztowy: 62-800
Miejscowość: Kalisz
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 978318.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 978318.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 978318.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

                                                                                Wójt Gminy Godziesze Wielkie

                                                                                            /-/ Józef Podłużny

 

Lista wiadomości