Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

02.10.2020r. - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Budowę przyłączy kanalizacyjnych do nowowybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zadowice i części Woli Droszewskiej"

Ogłoszenie nr 510191616-N-2020 z dnia 02-10-2020 r.

 

Gmina Godziesze Wielkie: Budowa przyłączy kanalizacyjnych do nowowybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zadowice i części Woli Droszewskiej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 578464-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Godziesze Wielkie, Krajowy numer identyfikacyjny 25085516200000, ul. ul. 11 Listopada  10, 62-872  Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 611 089, e-mail godziesze-wi@zgwrp.org.pl, faks 627 611 053.
Adres strony internetowej (url): www.godzieszewielkie.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa przyłączy kanalizacyjnych do nowowybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zadowice i części Woli Droszewskiej

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IK.U.271.08.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest budowa przyłączy kanalizacyjnych do nowowybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zadowice i części Woli Droszewskiej, Gmina Godziesze Wielkie Gmina Godziesze Wielkie w zakresie od zaślepionych odgałęzień kanału głównego zlokalizowanych w granicach prywatnych posesji z drogami publicznymi, do miejsc włączenia w wewnętrzną instalację kanalizacyjną na zewnątrz budynków wraz z jej podłączeniem. Miejscowości Zadowice i część Woli Droszewskiej charakteryzują się zwartą zabudową domów jednorodzinnych i gospodarczych. Opis planowanego do wykonania zakresu robót: 1. Budowa przyłączy kanalizacyjnych w m-ści Zadowice - 66 szt. - budowa przyłączy kanalizacyjnych z rur PCV Ø160 SN8 (lite) - 1 442,3mb - budowa przyłączy kanalizacyjnych z rur PCV Ø200 SN8 (lite) - 140,5 mb - budowa studzienek kanalizacyjnych DN 400 mm z włazem żeliwnym teleskopowym fi 315 typu D400 - 78 szt. - budowa studzienek kanalizacyjnych z zasuwą burzową z włazem żeliwnym typu D400 - 1 szt. - przełączenie instalacji budynków do kanalizacji - 75 szt. - likwidacja istniejących osadników (szamb) - 8 szt. - rozbiórka i odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej - 27,0 m2 - rozbiórka i odtworzenie nawierzchni betonowej - 12,0 m2 - przywrócenie terenu robót do stanu pierwotnego - 66 szt. - inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - 66 szt. 2. Budowa przyłączy kanalizacyjnych w m-ści część Woli Droszewskiej - 8 szt. - budowa przyłączy kanalizacyjnych z rur PCV Ø160 SN8 (lite) - 113,5mb - budowa studzienek kanalizacyjnych DN 400 mm z włazem żeliwnym teleskopowym fi 315 typu D400 - 8 szt. - przełączenie instalacji budynków do kanalizacji - 9 szt. - przywrócenie terenu robót do stanu pierwotnego - 8 szt. - inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - 8 kpl. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich robót budowlanych i czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia w zakresie rzeczowo-ilościowym określonym w załączonej Dokumentacji projektowej, stanowiącej załączniki nr 1 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z Dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

 

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45111240-2, 45231110-9, 45231340-2, 45232410-9, 45233142-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/09/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 391171.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: PPUH "INSTALEX" Grzegorz Sośnicki
Email wykonawcy: instalexkalisz@op.pl
Adres pocztowy: ul. Starożytna 143
Kod pocztowy: 62-800
Miejscowość: Kalisz
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 233737.06
Oferta z najniższą ceną/kosztem 233737.06
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 464595.58
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

                                                                                 Wójt Gminy Godziesze Wielkie

                                                                                            /-/ Józef Podłużny

Lista wiadomości