Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

03.11.2020r. - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Poprawę gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie"

Ogłoszenie nr 510217151-N-2020 z dnia 03-11-2020 r.

Gmina Godziesze Wielkie: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 583304-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540179241

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Godziesze Wielkie, Krajowy numer identyfikacyjny 25085516200000, ul. ul. 11 Listopada  10, 62-872  Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 611 089, e-mail godziesze-wi@zgwrp.org.pl, faks 627 611 053.
Adres strony internetowej (url): www.godzieszewielkie.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IK.U.271.10.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część nr 1 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzatki Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następujących prac: a) budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC Ø200 mm - 217,20 mb, b) budowę odgałęień kanalizacyjnych PVC Ø160 mm - 16,50 mb (6 szt.). Szczegółowy zakres robót określa „Dokumentacja projektowa”, stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ, na którą składają się: 1) „Plan zagospodarowania terenu” - załącznik nr 1a, 2) „Opis techniczny - załącznik nr 1b, 3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 1c, 4) Przedmiar robót - załącznik nr 1d, 5) Pozwolenie na budowę – załącznik nr 1e. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następujących prac: 1) przygotowanie terenu pod budowę, 2) roboty ziemne, 3) odwadnianie gruntów, 4) inżynieria lądowa i wodna, 5) roboty budowane w zakresie budowy rurociągów, 6) kładzenie rurociągów, 7) rozbiórka elementów dróg, 8) odtworzenie nawierzchni drogowej, 9) zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej, 10) wdrożenia i utrzymania oznakowania tymczasowego na czas realizacji robót, 11) powiadomienia zarządców nieruchomości o planowanym terminie prowadzenia robót budowlanych, 12) powiadomienia właścicieli instalacji uzbrojenia podziemnego o przystąpieniu do robót i zapewnienia wymaganych nadzorów branżowych, 13) wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 14) wykonania dokumentacji powykonawczej, 15) przywrócenia terenu i nawierzchni do stanu pierwotnego – w przypadku zajmowania przez Wykonawcę podczas realizacji robót terenów przyległych oraz uzyskania oświadczeń potwierdzających uporządkowanie terenu podpisanych przez właścicieli poszczególnych działek. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich robót budowlanych i czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia w zakresie rzeczowo-ilościowym określonym w załączonej dokumentacji projektowej, stanowiącej załączniki nr 1 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa. Część nr 2 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Wolica Zakres przedmiotu zamówienia dla Części nr 2 określa łączne wykonanie następujących zadań obejmujące: 1. Budowę przepompowni ścieków wraz z rurociągiem grawitacyjno-tłocznym w miejscowości Wolica – zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następujących prac: a) budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC Ø200 mm - 29,00 mb, b) budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej PVC Ø110 mm - 274,00 mb, c) budowa przepompowni ścieków PS (montaż, uruchomienie, przeszkolenie obsługi oraz podłączenie do systemu monitoringu i wizualizacji GPRS funkcjonującego w Gminie Godziesze Wielkie) - 1 szt. Szczegółowy zakres robót określa „Dokumentacja projektowa”, stanowiąca załącznik nr 2 do SIWZ, na którą składają się: - „Plan zagospodarowania terenu” - załącznik nr 2a, - Opis techniczny - załącznik nr 2b, - Opis techniczny wewnętrznej linii zasilającej – załącznik nr 2c, - Karta doborowa przepompowni – załącznik nr 2 d, - Rysunek – przepompownia ścieków – załącznik nr 2e, - Rysunek – projekt wewnętrznej linii zasilającej – załącznik nr 2f, - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 2g, - Przedmiar robót - załącznik nr 2h, - Pozwolenie na budowę – załącznik nr 2i. 2. Budowę przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica – zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następujących prac: a) budowa przyłączy kanalizacyjnych - 26 szt., b) budowa przyłączy kanalizacyjnych z rur PCV Ø160 SN8 (lite) - 564,5mb, c) budowa przyłączy kanalizacyjnych z rur PCV Ø200 SN8 (lite) - 82,5 mb, d) budowa studzienek kanalizacyjnych DN 400 mm z włazem żeliwnym teleskopowym fi 315 typu D400 - 33 szt., e) włączenie instalacji budynków - 28 szt., f) likwidacja istniejących osadników (szamb) - 2 szt., g) rozbiórka i odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej - 9,0 m2, h) rozbiórka i odtworzenie nawierzchni betonowej - 12,0 m2. Szczegółowy zakres robót określa „Dokumentacja projektowa”, stanowiąca załącznik nr 3 do SIWZ, na którą składają się: - „Plan zagospodarowania terenu” - załącznik nr 3a, - Charakterystyka robót - załącznik nr 3b, - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 3c, - Przedmiar robót - załącznik nr 3d. 3. Budowę odcinka kanalizacji sanitarnej o długości 89,90 mb w miejscowości Wolica od istniejącej studni S141 do studni S142 (zadanie inwestycyjne pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wolica, Borek, Żydów – etap II – Zadanie 3.2 w miejscowości Wolica) – zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następujących prac: a) budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Dz 200 mm - 66,40 mb, b) budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Dz 160 mm (odgałęzienia od kanału głównego do granicy posesji prywatnych zakończonych korkami) - 23,50 mb, c) budowa studni kanalizacyjnej betonowej D1000 - 1 szt. Szczegółowy zakres robót określa „Dokumentacja projektowa”, stanowiąca załącznik nr 4 do SIWZ, na którą składają się: - „Plan zagospodarowania terenu” - załącznik nr 4a, - Opis techniczny - załącznik nr 4b, - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 4c, - Przedmiar robót - załącznik nr 4d, - Pozwolenie na budowę – załącznik nr 4e, - Pozwolenie na budowę zamienne – załącznik nr 4f. Uwaga! Oferent składający ofertę na Część nr 2 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Wolica, obejmującą zadania: 1. Budowa przepompowni ścieków wraz z rurociągiem grawitacyjno-tłocznym w miejscowości Wolica, 2. Budowa przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica, 3. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej o długości 89,90 mb w miejscowości Wolica od istniejącej studni S141 do studni S142 - zobowiązany jest do wpisania w formularzu ofertowym łącznej ceny dla wszystkich w/w zadań oraz załączenia do oferty 3 szt. kosztorysu ofertowego dla każdego z zadań w ramach tej części. Zamawiający odrzuci ofertę, która nie obejmuje wszystkich zadań. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następujących prac: 1) przygotowanie terenu pod budowę, 2) roboty ziemne, 3) odwadnianie gruntów, 4) wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych, 5) inżynieria lądowa i wodna, 6) roboty budowane w zakresie budowy rurociągów, 7) kładzenie rurociągów, 8) rozbiórka elementów dróg, 9) odtworzenie nawierzchni drogowej, 10) zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej, 11) wdrożenia i utrzymania oznakowania tymczasowego na czas realizacji robót, 12) powiadomienia zarządców nieruchomości o planowanym terminie prowadzenia robót budowlanych, 13) powiadomienia właścicieli instalacji uzbrojenia podziemnego o przystąpieniu do robót i zapewnienia wymaganych nadzorów branżowych, 14) wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 15) wykonania dokumentacji powykonawczej, 16) przywrócenia terenu i nawierzchni do stanu pierwotnego – w przypadku zajmowania przez Wykonawcę podczas realizacji robót terenów przyległych oraz uzyskania oświadczeń potwierdzających uporządkowanie terenu podpisanych przez właścicieli poszczególnych działek. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich robót budowlanych i czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia w zakresie rzeczowo-ilościowym określonym w załączonej dokumentacji projektowej, stanowiącej załączniki nr 2, 3, 4 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

 

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45111240-2, 45231110-9, 45231340-2, 45232410-9, 45233142-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1   

NAZWA: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzatki

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 73370.68
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: PPUH "INSTALEX" Grzegorz Sośnicki
Email wykonawcy: instalexkalisz@op.pl
Adres pocztowy: ul. Starożytna 143
Kod pocztowy: 62-800
Miejscowość: Kalisz
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 61217.81
Oferta z najniższą ceną/kosztem 61217.81
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 81854.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 2   

NAZWA: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Wolica

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 719243.51
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: PPUH "INSTALEX" Grzegorz Sośnicki
Email wykonawcy: instalexkalisz@op.pl
Adres pocztowy: ul. Starożytna 143
Kod pocztowy: 62-800
Miejscowość: Kalisz
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 278188.31
Oferta z najniższą ceną/kosztem 278188.31
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 409036.92
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

 

                                                                                        Wójt Gminy Godziesze Wielkie

                                                                                                  /-/ Józef Podłużny

 

Lista wiadomości