Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

16.11.2020r. - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie"

Ogłoszenie nr 510227435-N-2020 z dnia 16-11-2020 r.

Gmina Godziesze Wielkie: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 585396-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Godziesze Wielkie, Krajowy numer identyfikacyjny 25085516200000, ul. ul. 11 Listopada  10, 62-872  Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 611 089, e-mail godziesze-wi@zgwrp.org.pl, faks 627 611 053.
Adres strony internetowej (url): www.godzieszewielkie.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IK.U.271.11.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 5 zadań/części: 1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia dla Zadania oznaczonego Nr 1 pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr działki 82 w miejscowości Bałdoń - etap II na długości 245 mb” obejmuje: 1) roboty pomiarowe – 0,245 km 2) roboty ziemne - 76 m3 3) profilowanie i zagęszczanie podłoża – 933 m2 4) górna warstwa podbudowy gr. 8 cm – 737 m2 5) nawierzchnia asfaltowa ,warstwa ścieralna gr. 4 cm – 737 m2 6) pobocze /obsypka tłuczniem gr. 10 cm – 178 m2 7) sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej inwestycji – 1 kpl. 2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia dla zadania oznaczonego Nr 2 pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Biała” obejmuje: 1) roboty pomiarowe – 0,804 km 2) roboty ziemne - 253 m3 3) podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm – 843,40 m2 4) warstwa wzmacniająca z gruntobetonu Rm=2,5 MPa, wytworzonego w węźle betoniarskim - 843m2 5) profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane w gruncie kat. II-VI mechaniczne zagęszczanie walcem wibracyjnym – 253 m2 6) profilowanie i zagęszczanie istniejącej nawierzchni, wykonane w gruncie kat. II-VI mechaniczne zagęszczanie walcem wibracyjnym – 2 571 m2 7) podbudowa z kruszywa łamanego gr. 5 cm – 3 407 m2 8) mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy tłuczniowej - 3 407 m2 9) nawierzchnia asfaltowa ,warstwa ścieralna gr. 4 cm. - 3231 m2 10) plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, przy grubości ścinania do 10 cm – 1 241 m2 11) nawierzchnie z kruszywa łamanego 0-31,5 mm, przy grubości warstwy górnej po uwałowaniu 10 cm - 1 241 m2 12) oznakowanie pionowe – 1 szt. 13) sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej inwestycji – 1 kpl. 3. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia dla zadania oznaczonego Nr 3 pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stara Kakawa” obejmuje: 1) roboty przygotowawcze – 0,450 km 2) roboty remontowe – ciecie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość do 5 cm – 15,5 m 3) mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej 9z wywozem materiału z rozbiórki o grubości 4 cm – 1,550 m2 4) roboty ziemne - 214 m3 5) profilowanie i zagęszczanie podłoża – 1070 m2 6) podbudowa z kruszywa łamanego o grubości 5 cm – 1421 m2 7) podbudowa z kruszywa łamanego o grubości 20 cm – 1070 m2 8) nawierzchnia-warstwa ścieralna gr. 4 cm – 1 421 m2 9) plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, przy grubości ścinania do 10 cm – 724 m2 10) nawierzchnie z kruszywa łamanego 0-31,5 mm, przy grubości warstwy górnej po uwałowaniu 10 cm - 724 m2 11) oznakowanie pionowe – 5 szt. 12) wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki: 0,25 m3/grunt kat..III - 16 m3 13) ławy fundamentowe przepustów rurowych pod zjazdami wykonane z betonu 0,500 m3 14) ścianki czołowe przepustów rurowych pod zjazdami, przy średnicy rur 40 cm 15) przepusty rurowe pod zjazdami, wykonane z rur HDPE o średnicy 40 cm – 9 m 16) zasypanie wykopów fundamentowych 15 m3 17) czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp, przy grubości namułu 40 cm – 30 m. 4. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia dla zadania oznaczonego Nr 4 pn.: „Przebudowa drogi gminnej działki nr 244/1 w miejscowości Stobno Siódme – etap II na długości 248 mb” obejmuje: 1) roboty pomiarowe – 0,248 km 2) profilowanie i zagęszczanie podłoża – 930 m2 3) górna warstwa podbudowy gr. 5 cm – 930 m2 4) nawierzchnia asfaltowa, warstwa ścieralna gr. 4 cm – 717 m2 5) wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, głębokość wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii III – wywóz poza teren budowy na odległość do 10 km – własność Wykonawcy - 36 m3 6) przepusty rurowe, ławy fundamentowe betonowe z betonu C12/15 - 1 m3 7) rurociągi z rur PE, PEHD o śr. 400mm – 8m 8) ławy fundamentowe betonowe o szerokości do 0,6 m z betonu C25/30 - 1 m3 9) obudowy wlotów/wylotów/ prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych zbrojonych z zagruntowaniem roztworem asfaltowym (murek wraz ze zbrojeniem) z betonu C30/37 - 1 m3 10) umocnienie skarp i dna rowu płytami chodnikowymi 50x50x7 cm na podsypce cem. – piaskowej - 1 m2 11) umocnienie skarp płytami ażurowymi 58/58/7 cm na podsypce cementowo -piaskowej - 3 m2 12) zasypywanie przepustów piaskiem z zageszcz. Transport piasku na budowę. Piasek z dowozu – 36 m3 13) rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 40x40 – 18 m 14) ławy betonowe z oporem pod krawężniki z betonu C16/20 - 2 m3 15) krawężniki betonowe bez ław, wystające o wym. 15x30 cm. na podsypce cem-piaskowej – 18 m 16) podbudowa z kruszywa łamanego, grubość po zag. 15 cm. – 18 m2 17) chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm. kolorowej układanej na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem - 18 m2 18) obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 c, na pods piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cem. – 16 m 19) pobocze /obsypka tłuczniem gr. 10 cm – 170 m2 20) oznakowanie – 16 szt. 21) sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej inwestycji – 1 kpl. 5. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia dla zadania oznaczonego Nr 5 pn.: „Przebudowa drogi gminnej we wsi Takomyśle” obejmuje: 1) roboty pomiarowe – 0,188 km 2) cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno asfaltowych, głębokość cięcia 4cm – 5 m 3) rozbiórka istniejącej nawierzchni gr. 5 cm. materiał do ponownego wbudowania na dolna warstwę – 402 m2 4) mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia, gęstych powyżej 60% powierzchni - 0,1 ha 5) roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl.. do 10 km. Grunt kat. III-IV - 75 m3 6) profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI - 760 m2 7) nasyp wykonywany z piasku o grubości 15 cm po zagęszcz. 432 m2 8) dolna warstwa podbudowy z tłucznia pochodzącego z rozbiórki grubość po zag. 5 cm. – 342 m2 9) podbudowa z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm. – 77 m2 10) podbudowa z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm – 501 m2 11) mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych nieulepszonych – 578 m2 12) skropienie nawierzchni drogowych niebitumicznych emulsja asfaltową - 578 m2 13) pobocza z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm – 188 m2 14) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowyładowczym - 560 m2 15) sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej inwestycji – 1 kpl. Zakres robót dla Zadania Nr 1 przedstawia: 1) zagospodarowanie terenu - załącznik nr 1 do SIWZ, 2) przedmiar robót - załącznik nr 2 do SIWZ Zakres robót dla Zadania Nr 2 przedstawia: 1) opis techniczny - załącznik nr 3 do SIWZ, 2) mapa sytuacyjna 1 - załącznik nr 4 do SIWZ 3) mapa sytuacyjna 2 - załącznik nr 5 do SIWZ 4) przedmiar robót - załącznik nr 6 do SIWZ Zakres robót dla Zadania Nr 3 przedstawia: 1) opis techniczny - załącznik nr 7 do SIWZ, 2) mapa sytuacyjna 1 - załącznik nr 8 do SIWZ 3) mapa sytuacyjna 2 - załącznik nr 9 do SIWZ 4) przedmiar robót - załącznik nr 10 do SIWZ Zakres robót dla Zadania Nr 4 przedstawia: 1) projekt budowlano-wykonawczy wraz z projektem zagospodarowania terenu - załącznik nr 11 do SIWZ, 2) przedmiar robót - załącznik nr 12 do SIWZ Zakres robót dla Zadania Nr 5 przedstawia: 1) projekt budowlano-wykonawczy wraz z projektem zagospodarowania terenu - załącznik nr 13 do SIWZ, 2) przedmiar robót - załącznik nr 14 do SIWZ Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich robót budowlanych i czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia w zakresie rzeczowo-ilościowym określonym w niniejszej SIWZ. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest oznakować prowadzone roboty, zgodnie z zasadą bezpieczeństwa na drodze. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45111200-0

 

Dodatkowe kody CPV: 45233120-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1   

NAZWA: Przebudowa drogi gminnej nr działki 82 w miejscowości Bałdoń - etap II na długości 245 mb

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 51210.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: KAREX Przedsiębiorstwo Drogowo-Inżynieryjne
Email wykonawcy: biuro@karex.pl
Adres pocztowy: ul. Piwonicka 12
Kod pocztowy: 62-800
Miejscowość: Kalisz
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 57098.45
Oferta z najniższą ceną/kosztem 57098.45
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 57098.45
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 2   

NAZWA: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Biała

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 207794.70
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: KAREX Przedsiębiorstwo Drogowo-Inżynieryjne
Email wykonawcy: biuro@karex.pl
Adres pocztowy: ul. Piwonicka 12
Kod pocztowy: 62-800
Miejscowość: Kalisz
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 243068.54
Oferta z najniższą ceną/kosztem 243068.54
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 256285.51
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 3   

NAZWA: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stara Kakawa

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 109518.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: KAREX Przedsiębiorstwo Drogowo-Inżynieryjne
Email wykonawcy: biuro@karex.pl
Adres pocztowy: ul. Piwonicka 12
Kod pocztowy: 62-800
Miejscowość: Kalisz
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 139155.74
Oferta z najniższą ceną/kosztem 139155.74
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 155928.70
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 4   

NAZWA: Przebudowa drogi gminnej działki nr 244/1 w miejscowości Stobno Siódme - etap II na długości 248 mb

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 99004.91
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: KAREX Przedsiębiorstwo Drogowo-Inżynieryjne
Email wykonawcy: biuro@karex.pl
Adres pocztowy: ul. Piwonicka 12
Kod pocztowy: 62-800
Miejscowość: Kalisz
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 83327.58
Oferta z najniższą ceną/kosztem 83327.58
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 83327.58
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 5   

NAZWA: Przebudowa drogi gminnej we wsi Takomyśle

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 64768.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: KAREX Przedsiębiorstwo Drogowo-Inżynieryjne
Email wykonawcy: biuro@karex.pl
Adres pocztowy: ul. Piwonicka 12
Kod pocztowy: 62-800
Miejscowość: Kalisz
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 54722.70
Oferta z najniższą ceną/kosztem 54722.70
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 54722.70
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

                                                                                   

                                                                                Wójt Gminy Godziesze Wielkie

                                                                                            /-/ Józef Podłużny

 

Lista wiadomości