Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

22.12.2020r. - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Termomodernizację i remont budynku administracyjno-mieszkalnego w Godzieszach Wielkich, ul. 11 Listopada 8"

Ogłoszenie nr 510551101-N-2020 z dnia 22.12.2020 r.

 

Gmina Godziesze Wielkie: Termomodernizacja i remont budynku administracyjno-mieszkalnego w Godzieszach Wielkich, ul. 11 Listopada 8

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 606684-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Godziesze Wielkie, Krajowy numer identyfikacyjny 25085516200000, ul. ul. 11 Listopada  10, 62-872  Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 611 089, e-mail godziesze-wi@zgwrp.org.pl, faks 627 611 053.
Adres strony internetowej (url): www.godzieszewielkie.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Termomodernizacja i remont budynku administracyjno-mieszkalnego w Godzieszach Wielkich, ul. 11 Listopada 8

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IK.U.271.12.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja i remont budynku administracyjno-mieszkalnego w Godzieszach Wielkich, ul. 11 Listopada 8. W ramach remontu przeprowadzone zostaną prace termomodernizacyjne i remontowe, instalacje sanitarne oraz wymiana instalacji elektrycznej. Opis planowanego do wykonania zakresu robót: 1) Roboty remontowe wewnątrz obiektu, 2) Termomodernizacja – wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, 3) Termomodernizacja dachu, 4) Termomodernizacja – ściany, 5) Pozostałe prace związane z elewacją, 6) Opaska z płyt betonowych, 7) Wewnętrzna instalacja wodociągowa, 8) Instalacja kanalizacji sanitarnej, 9) Instalacja ogrzewania, 10) Instalacja klimatyzacji, 11) Rozdzielnia RG, trasy kablowe, 12) Instalacja oświetlenia, 13) Instalacje gniazd 230V, 14) Instalacja wyrównawcza, 15) Instalacja słaboprądowe. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich robót budowlanych i czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia w zakresie rzeczowo-ilościowym określonym w załączonej dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z pozycjami przedmiaru robót, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45200000-9

 

Dodatkowe kody CPV: 45300000-0, 45400000-1, 45310000-9

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 355294.50
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Zakład Remontowo-Budowlany "MAXBUD" Wojciech Przepiórka
Email wykonawcy: maxbudkalisz@op.pl
Adres pocztowy: Saczyn 40
Kod pocztowy: 62-872
Miejscowość: Godziesze Małe
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 434559.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 434559.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 488000.82
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

                                                                                Wójt Gminy Godziesze Wielkie

                                                                                            /-/ Józef Podłużny

 

Ogłoszenie o zmianie umowy

 

 

Lista wiadomości