Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

01.03.2021r. - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Przebudowę dróg gminnych biegnących przez miejscowości Godziesze Wielkie i Końska Wieś będących łącznikami tych wsi z drogami powiatowymi nr 6232P i 4631P"

Ogłoszenie nr 510419951-N-2021 z dnia 01.03.2021 r.

 

Gmina Godziesze Wielkie: Przebudowa dróg gminnych biegnących przez miejscowości Godziesze Wielkie i Końska Wieś będących łącznikami tych wsi z drogami powiatowymi nr 6232P i 4631P

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 772566-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Godziesze Wielkie, Krajowy numer identyfikacyjny 25085516200000, ul. ul. 11 Listopada  10, 62-872  Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 611 089, e-mail godziesze-wi@zgwrp.org.pl, faks 627 611 053.
Adres strony internetowej (url): www.godzieszewielkie.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa dróg gminnych biegnących przez miejscowości Godziesze Wielkie i Końska Wieś będących łącznikami tych wsi z drogami powiatowymi nr 6232P i 4631P

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IK.U.271.15.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych biegnących przez miejscowości Godziesze Wielkie i Końska Wieś będących łącznikami tych wsi z drogami powiatowymi nr 6232P i 4631P. Zakres prac obejmuje: 1) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, 2) ława, krawężniki, 3) chodnik i ścieżka rowerowa, 4) wjazdy, 5) poszerzenia, 6) uzupełnienie odwodnienia, 7) kanał technologiczny, 8) wyrównanie nawierzchni, 9) pobocza utwardzone, 10) pobocze bitumiczne, 11) wysepka, 12) nawierzchnia, 13) organizacja ruchu, 14) organizacja ruchu na czas budowy, 15) mapy powykonawcze. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich robót budowlanych i czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia w zakresie rzeczowo-ilościowym określonym w załączonej dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowy zakres robót określa „Dokumentacja projektowa”, która stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, na którą składa się: 1) Lokalizacja robót – załącznik nr 1a, 2) Organizacja ruchu – załącznik nr 1b, 3) Plan sytuacyjny – załącznik nr 1 c, 4) Przekroje – załącznik nr 1 d, 5) Opis techniczny organizacji ruchu – załącznik nr 1e, 6) Opis techniczny – załącznik nr 1f, 7) Przedmiar robót – załącznik nr 1g, 8) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – załącznik nr 1h, 9) Informacja dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) – załącznik nr 1i, 10) Kosztorys ofertowy – załącznik nr 1j.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45200000-9

 

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/02/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1925242.78
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalsiz
Email wykonawcy: bud@pbdsakalisz.com.pl
Adres pocztowy: ul. Noskowska 3-5
Kod pocztowy: 62-800
Miejscowość: Kalisz
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1538881.76
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1538881.76
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1809036.95
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

tak


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

    

                                                                              Wójt Gminy Godziesze Wielkie

                                                                                            /-/ Józef Podłużny

 

Lista wiadomości