Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

11.09.2012 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Godziesze Wielkie"

 

Godziesze Wielkie: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Godziesze Wielkie
Numer ogłoszenia: 195699 - 2012; data zamieszczenia: 11.09.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 282558 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, tel. 062 7611089, faks 062 7611053.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Godziesze Wielkie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia dotyczy inwestycji pn: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Godziesze Wielkie, przedsięwzięcia realizowanego przez Gminę Godziesze Wielkie w ramach Projektu Grupowego pn: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu kaliskiego oraz gmin: Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Opatówek i Szczytniki w zakresie ochrony środowiska, finansowanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące zadania: Zadanie I: Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Woli Droszewskiej z salą gimnastyczną. Zadanie I obejmuje: a modernizacja systemu grzewczego- wymiana całej instalacji c.o. (rur, grzejników oraz montaż zaworów regulacyjnych) b ocieplenie ścian zewnętrznych c ocieplenie dachu d wymiana stolarki (okna i drzwi zewnętrzne). Zadanie II: Termomodernizacja budynku przedszkola z biblioteką w Woli Droszewskiej Zadanie II obejmuje: a modernizacja systemu grzewczego - izolacja przewodów w piwnicy, wymiana rur i grzejników, montaż zaworów regulacyjnych b ocieplenie ścian zewnętrznych c wymiana stolarki (okna i drzwi zewnętrzne) d ocieplenie stropu pod poddaszem e) wymiana istniejącego pokrycia dachowego na blachę. Zadanie III: Termomodernizacja budynku Sali nauczania z biblioteką w Woli Droszewskiej Zadanie III obejmuje: a modernizacja systemu grzewczego - wymiana instalacji wewnętrznej b ocieplenie ścian zewnętrznych c ocieplenie dachu d wymiana stolarki (okna i drzwi zewnętrzne) Zadanie IV: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Godzieszach Wielkich Zadanie IV obejmuje: a modernizacja systemu grzewczego- montaż pomp obiegowych i rozdzielaczy, izolacja rurociągów w kotłowni b ocieplenie ścian zewnętrznych c ocieplenie stropodachu d ocieplenie dachu e wymiana stolarki (okna i drzwi zewnętrzne)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.42.20-8, 45.44.30.00-4, 45.26.14.10-1, 45.42.11.30-4, 45.33.11.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Niniejsze zadanie jest współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w dziedzinie ochrony środowiska..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Woli Droszewskiej z salą gimnastyczną

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.09.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Remontowo-Budowlany MAXBUD Wojciech Przepiórka, Saczyn 40, 62-872 Godziesze Małe, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 403471,55 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 537358,67
 • Oferta z najniższą ceną: 537358,67 / Oferta z najwyższą ceną: 703013,90
 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Termomodernizacja budynku przedszkola z biblioteką w Woli Droszewskiej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.09.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe K-C Kinga Czysta, Topola Osiedle, ul. Krańcowa 11, 63-421 Przygodzice, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 59747,97 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 84323,88
 • Oferta z najniższą ceną: 84323,88 / Oferta z najwyższą ceną: 98413,37
 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Termomodernizacja budynku Sali nauczania z biblioteką w Woli Droszewskiej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.09.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe K-C Kinga Czysta, Topola Osiedle, ul. Krańcowa 11, 63-421 Przygodzice, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 59861,79 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 75129,80
 • Oferta z najniższą ceną: 75129,80 / Oferta z najwyższą ceną: 102022,62
 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Godzieszach Wielkich

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.09.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ARKON-BUD Zakład Ogólnobudowlany Arkadiusz Jaśkiewicz, ul. Zielna 5, 62-200 Gniezno, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 326162,60 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 511323,84
 • Oferta z najniższą ceną: 511323,84 / Oferta z najwyższą ceną: 587645,85
 • Waluta: PLN.

                                                 Wójt Gminy Godziesze Wielkie

                                                      /-/ Józef Podłużny

Lista wiadomości