Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

02.10.2012 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Budowę wodociągu Dz110PE z hydrofornią w miejscowości Wolica, Gmina Godziesze Wielkie"Godziesze Wielkie: Budowa wodociągu Dz110PE z hydrofornią w miejscowości Wolica, Gmina Godziesze Wielkie
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 324846 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, tel. 062 7611089, faks 062 7611053.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa wodociągu Dz110PE z hydrofornią w miejscowości Wolica, Gmina Godziesze Wielkie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: 1. Wodociąg tranzytowy Dz110PE W ramach przedmiotowej inwestycji zaprojektowano sieć wodociągową - wodociąg tranzytowy Dz110PE zasilany wodą uzdatnioną ze Stacji Uzdatniania Wody LIS - Kalisz na odcinku od węzła W-1, zlokalizowanego w pobliżu istniejącej pompowni sieciowej PW do projektowanej komory zasuw KZ na terenie hydroforni o długości L1=1031,00mb, od węzła W-2 do W-3 o długości L2=7,70mb i od komory zasuw KZ do węzła W-4 - miejsca włączenia wodociągu do gminnej sieci wodociągowej wB100, przebiegającej przez teren prywatnej posesji dz. nr 151 o długości L2=105,30mb. Sieć wodociągową zaprojektowano z rur ciśnieniowych polietylenowych PE100 SDR17 Dz110x6,6 PN10 o łącznej długości (L1 + L2 + L3): - 1144,00 2. Hydrofornia ze zbiornikami wody czystej W ramach przedmiotowej inwestycji zaprojektowano do uzupełnienia deficytu wody w gminnej sieci wodociągowej w m-ści Wolica, wodą uzdatnioną pobieraną z pompowni sieciowej PW, zasilanej wodą uzdatnioną z Miasta Kalisza, pochodzącą ze SUW Kalisz - LIS, lokalną stację hydroforową, składającą się z trzech nadziemnych zbiorników stalowych bezciśnieniowych o pojemności czynnej każdego zbiornika Vcz=100m3 i zestawu hydroforowego składającego się z trzech pomp, zlokalizowanego w budynku kontenerowym..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.13.10-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         P.T.H.U. HYDRO-MARKO Maria Pluta, ul. Wojska Polskiego 139, 63-200 Jarocin, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1259043,69 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 1063950,00

·         Oferta z najniższą ceną: 1063950,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1464973,30

·         Waluta: PLN.

 

Wójt Gminy Godziesze Wielkie

         /-/ Józef Podłużny

Lista wiadomości