Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

26.11.2012 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Godzieszach Małych, Gmina Godziesze Wiielkie"

 

Godziesze Wielkie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Godzieszach Małych, Gmina Godziesze Wielkie
Numer ogłoszenia: 472300 - 2012; data zamieszczenia: 26.11.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 361510 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, tel. 062 7611089, faks 062 7611053.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Godzieszach Małych, Gmina Godziesze Wielkie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Godziesze Małe zaprojektowano jako grawitacyjną składającą się z dwóch zlewni obejmujących: 1. ulicę Ostrowską (droga powiatowa) - kolektor grawitacyjny PCWØ 315 klasy S o długości L = 1 330,50 mb - kolektor grawitacyjny PCWØ 200 klasy S o długości L = 1 694,60 mb 2. ulicę Zadowicką (droga gminna) - kolektor grawitacyjny PCWØ 200 klasy S o długości L = 2 086,60 mb Łączna długość kanałów grawitacyjnych wynosi: 5 111,70 mb W ramach niniejszego zadania zaprojektowano zaślepione odgałęzienia PWCØ160od projektowanych kanałów sanitarnych do granic prywatnych posesji, wychodzące poza obszar pasa drogowego, w celu ułatwienia późniejszego podłączania się wszystkim zainteresowanym mieszkańcom posesji oraz w celu uniknięcia ponownego rozkopywania zagęszczonego i odtworzonego pobocza pasa drogowego. Odgałęzienia od kanału ulicznego do granic prywatnych posesji: 1. ulica Ostrowska (droga powiatowa) - odgałęzienia z rur PCWØ 160 klasy S (73 szt.) o długości L = 499,20 mb 2. ulica Zadowicka (droga gminna) - odgałęzienia z rur PCWØ 160 klasy S (49 szt.) o długości L = 297,70 mb Łączna ilość i długość odgałęzień wynosi: (122 szt.) 796,90 mb Budowa sieci wodociągowej. Sieć wodociągową w drodze gminnej w miejscowości Godziesze Małe zaprojektowano jako sieć rozdzielczą o długości całkowitej 922,00 mb. Sieć wodociągową zaprojektowano z rur ciśnieniowych z nieplastyfikowano polichlorku winylu PVCØ90 PN10 o łącznej długości 920,50 m. Sieć wodociągowa PVCØ90 zostanie włączona jednostronnie w węźle W-1 do istniejącej gminnej sieci wodociągowej PVCØ90 przebiegającej w poboczu drogi powiatowej - ulicy Ostrowskiej.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.00.00-8, 45.23.24.23-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Niniejsze zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu III Środowisko Przyrodnicze , Działania 3.4 Gospodarka wodno-ściekowa, Schematu 1 Budowa systemów kanalizacji zbiorczej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 20.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         Zakład Usługowy Wodno-Kanalizacyjny i CO Dariusz Bartczak, ul. Sienkiewicza 1, 88-220 Osięciny, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1476136,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 1027598,83

·         Oferta z najniższą ceną: 1027598,83 / Oferta z najwyższą ceną: 2408722,89

·         Waluta: PLN.

  

Wójt Gminy Godziesze Wielkie

         /-/ Józef Podłużny

 

Lista wiadomości