Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

07.01.2013 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Dostawę opału dla Zespołu Szkół Nr 1 w Godzieszach Wielkich w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r."

Godziesze Wielkie: Dostawa opału dla Zespołu Szkół Nr 1 w Godzieszach Wielkich w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
Numer ogłoszenia: 8882 - 2013; data zamieszczenia: 07.01.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 488804 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, tel. 062 7611089, faks 062 7611053.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa opału dla Zespołu Szkół Nr 1 w Godzieszach Wielkich w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa miału węglowego do Zespołu Szkół Nr 1 w Godzieszach Wielkich w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. w szacunkowej ilości 200 ton. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia powyższej łącznej ilości zamówienia, w zależności od warunków atmosferycznych. 3. Dostarczony opał powinien spełniać następujące parametry techniczne: - kaloryczność co najmniej 25 000 KJ/kg, - zawartość popiołu nie wyższa niż 16%, - zawartość siarki nie wyższa niż 0,6%, - wilgotność całkowita nie wyższa niż 12%, - miał węglowy musi być wolny od zanieczyszczeń w postaci kamienia, złomu, domieszek mułu. 4. Dostawa opału realizowana będzie każdorazowo po telefonicznym zgłoszeniu, najpóźniej w ciągu 2 od zgłoszenia (w godzinach 7:30 - 15:00). Zamawiający każdo-razowo w zgłoszeniu określi ilość opału (jednorazowa dostawa opału w ilości minimum 5 ton). 5. Dostawa opału odbywać się będzie własnym transportem dostawcy na jego koszt. Samochód winien być dostosowany do przewozu węgla (wywrotka). Odbiór ilościowy i jakościowy dokonywany będzie przez upoważnioną osobę. 6. Wykonawca na własny koszt zapewnia możliwość zważenia dostarczonego opału. W razie wątpliwości co do jakości miału, Zamawiający może przekazać pobrane próbki wadliwej partii towaru do zbadania w laboratorium. Koszty ponosi strona, dla której ocena jakości okaże się niekorzystna. 7. Rozliczanie zawartych transakcji odbywać się będzie po każdej dostawie na podstawie wystawianych faktur (z 14-dniowym terminem płatności)...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.10.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe Image Sebastian Girgiel, ul. Dojazdowa 53, 43-186 Orzesze Gardowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 97560,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 102336,00

·         Oferta z najniższą ceną: 102336,00 / Oferta z najwyższą ceną: 108000,00

·         Waluta: PLN.

 

Dyrektor ZS Nr 1 w Godzieszach Wielkich

    /-/ Bożena Czajka

Lista wiadomości