19.08.2019 r. - Ogłoszenie o zmianie umowy na "Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Godziesze Małe, ul. Ostrowska, Biała wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych - Etap II" - Zadanie nr 2 "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych"

Ogłoszenie nr 560172797-N-2019 z dnia 19-08-2019 r.

 

Godziesze Wielkie: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Godziesze Małe, ul. Ostrowska, Biała wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych - Etap II
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak 
Należy wskazać projekt/program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 653543-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak 
Numer ogłoszenia: 510004521-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Godziesze Wielkie, Krajowy numer identyfikacyjny 25085516200000, ul. ul. 11 Listopada  10, 62-872  Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 611 089, e-mail godziesze-wi@zgwrp.org.pl, faks 627 611 053. 
Adres strony internetowej (url): www.godzieszewielkie.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Godziesze Małe, ul. Ostrowska, Biała wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych - Etap II

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 

ZP-U.271.09.2018

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Zakres przedmiotu zamówienia dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Godziesze Małe, ul. Ostrowska, Biała obejmuje wykonanie następujących prac: a) budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Godziesze Małe, ul. Ostrowska: - budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC-U 200 mm o dł. 775,0 m, - budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC-U 160 mm o dł. 80,0 m. b) budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała: - budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC-U 200 mm o dł. 2 265,5 m, - budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC-U 160 mm o dł. 240,90 m, - budowę rurociągu tłocznego PE 125 o dł. 901,0 m, - budowę rurociągu tłocznego PE 90 o dł. 238,0 m, - budowę przepompowni - 2 szt. PS 14 i PS 15. Łączna długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej wyniesie 4 500,4 m, w tym 3 361,4 m sieci kanalizacji grawitacyjnej i 1 139,0 m rurociągu tłocznego. c) budowę kanalizacji sanitarnej – tłocznej w miejscowości Biała na odcinku od punktu 76t do punktu 80t: - budowę rurociągu tłocznego PE 125 o dł. 160,0 m. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: przygotowanie terenu pod budowę, roboty ziemne, odwadnianie gruntów, wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych, inżynieria lądowa i wodna, roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, kładzenie rurociągów, rozbiórka elementów dróg, odtworzenie nawierzchni drogowej, wraz z powierzchniowym utrwaleniem: - na odcinku od S260 do SR 12 w miejscowości Biała Zamawiający wymaga odtworzenia uszkodzonej nawierzchni asfaltowej w następującej konstrukcji: podbudowa tłuczniowa grubości 23 cm, nawierzchnia asfaltowa grubości 4 cm i utrwalenie powierzchniowe na szerokości połowy jezdni i długości odtwarzanej nawierzchni, - na odcinku od S242 do PS 15 w miejscowości Biała Zamawiający wymaga odtworzenia uszkodzonej nawierzchni asfaltowej w następującej konstrukcji: podbudowa tłuczniowa grubości 23 cm, nawierzchnia asfaltowa grubości 4 cm i utrwalenie powierzchniowe na całej szerokości jezdni i długości odtwarzanej nawierzchni,- na odcinku od S272 do S289 w miejscowości Godziesze Małe, ul. Ostrowska Zamawiający wymaga odtworzenia uszkodzonej nawierzchni asfaltowej w następującej konstrukcji: podbudowa tłuczniowa grubości 23 cm, nawierzchnia asfaltowa grubości 4 cm i utrwalenie powierzchniowe na całej szerokości jezdni i długości odtwarzanej nawierzchni; zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej, zapewnienia nadzoru archeologicznego, opracowania projektu organizacji ruchu drogowego, wdrożenia i utrzymania oznakowania tymczasowego na czas realizacji robót, uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego i uiszczenie opłat oraz realizowanie robót zgodnie z Decyzjami Gminy Godziesze Wielkie, powiadomienia zarządców nieruchomości o planowanym terminie prowadzenia robót budowlanych, powiadomienia właścicieli instalacji uzbrojenia podziemnego o przystąpieniu do robót i zapewnienia wymaganych nadzorów branżowych, wykonania wszelkich badań i prób w tym inspekcji TV kanałów sanitarnych, wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, wykonania dokumentacji powykonawczej, przywrócenia terenu i nawierzchni do stanu pierwotnego – w przypadku zajmowania przez Wykonawcę podczas realizacji robót terenów przyległych - uzyskania oświadczeń potwierdzających uporządkowanie terenu podpisanych przez właścicieli poszczególnych działek, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.Szczegółowy zakres robót określa „Dokumentacja projektowa”, która stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Zakres przedmiotu zamówienia dla modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych obejmuje wykonanie następujących prac: Branża konstrukcyjno-budowlana: - likwidacja istniejącej tacy do składowania osadu, - rozbudowa istniejącego budynku wielofunkcyjnego socjalno-technicznego o budynek stacji odwadniania osadu z wydzielonym pomieszczeniem rozdzielni elektrycznej wraz z wiatą na kontener osadu, - adaptacja istniejącego pomieszczenia stacji odwadniania osadu na magazyn wapna, - magazynek podręczny, pomieszczenie socjalne, przedsionek, - remont pomieszczenia dmuchaw. Branża sanitarna: - przebudowa kinety istniejącej studni Ø 1000 na kinetę kierunkową z przelewem, - wykonanie połączenia rurociągiem komory retencyjnej KR1 ze studnią kierunkową z przelewem, - wyposażenie komory SBR1 w sondę do pomiary stężenia tlenu. Zbiorniki muszą być zabezpieczone powłoką antykorozyjną, na którą zostanie udzielona gwarancja producenta na okres 20 lat. - wykonanie bloku biologicznego oczyszczania ścieków SBR2 wraz z instalacją technologiczną, - wykonanie zbiornika ZB2 (komory retencyjnej KR2 oraz komory stabilizacji osadu KO2) wraz z instalacją technologiczną, - rozbiórka istniejącej tacy składowania osadu, - wykonanie budynku stacji odwadniania i higienizacji osadu z prasą taśmową i higienizacją, - wykonanie wiaty na kontener osadu odwodnionego, - przebudowa istniejącego budynku wielofunkcyjnego, - wykonanie nowych połączeń technologicznych, międzyobiektowych (rurociągów powietrza, rurociągów osadu ustabilizowanego, rurociągów osadu nadmiernego, rurociągów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, rurociągów kanalizacji tłocznej), - przebudowa istniejącej infrastruktury podziemnej i nadziemnej (likwidacja istniejącego rurociągu powrotnego osadu ustabilizowanego ( odłączenie od komory stabilizacji osadu KO1), adaptacja kanalizacji sanitarnej odprowadzającej odcieki z istniejącej tacy składowania osadu do nowych warunków technologicznych, przebudowę istniejących przewodów elektrycznych do nowej lokalizacji rozdzielni elektrycznej, przebudowę istniejącej drogi dojazdowej z kostki brukowej, przebudowę i rozbudowę istniejących chodników), - wykonanie nowej wew. linii zasilającej oczyszczalnię w energię elektryczną, - wykonanie zasilania obiektów technologicznych w energię elektryczną, - przesunięcie istniejącej studni pomiarowej SP do nowej lokalizacji wraz z wykonaniem zasyfonowań na rurociągach tłocznych, - przesunięcie istniejącej studni rozprężnej SR do nowej lokalizacji. Branża elektryczna: - zasilanie obiektu, - zasilanie instalacji technologicznych, - oświetlenie terenu, - układanie kabli, - rozdzielnica główna RG- obwody główne, - kompensacja mocy biernej, - rozdzielnica główna RG- obwody AKPiA, - pomiar tlenu, - pomiar przepływu, - pomiar poziomu, - rozdzielnica obiektowa ROS, - rozdzielnica obiektowa wentylacji pomieszczenia prasy osadu RW, - wyłączenie pożarowe, - inst. oświetlenia wewnętrznego, - inst. gniazd wtyczkowych oraz instalacje zasilające 230V i 400V, - inst. gniazd 24 V, - inst. uziemienia, połączeń wyrównawczych i odgromowa, - inst. ochrony przed przepięciami, - inst. ochrony od porażeń. Wszystkie prace związane z modernizacją oczyszczalni muszą być prowadzone w sposób zapewniający ciągłość jej pracy. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: przygotowanie terenu pod budowę, roboty ziemne, odwadnianie gruntów, wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych, inżynieria lądowa i wodna, roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, kładzenie rurociągów, rozbiórka elementów dróg, odtworzenie nawierzchni drogowej, zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej, powiadomienia zarządców nieruchomości o planowanym terminie prowadzenia robót budowlanych, wykonania wszelkich badań i prób, wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, wykonania dokumentacji powykonawczej, przywrócenia terenu i nawierzchni do stanu pierwotnego – w przypadku zajmowania przez Wykonawcę podczas realizacji robót terenów przyległych oraz uzyskania oświadczeń potwierdzających uporządkowanie terenu podpisanych przez właścicieli poszczególnych działek, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z Dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa.


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7 
Dodatkowe kody CPV:

45111200-0,

45111240-2,

45231110-9,

45231340-2,

45233142-6,

45252127-4,

45100000-8,

45200000-9,

45300000-0,

45400000-1

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów: 
Zadanie nr 1: 27/12/2018 - 27/05/2019 Zadanie nr 2 27/12/2018 - 22/08/2019

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1   

NAZWA: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, ul. Ostrowska, Biała

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 27/12/2018 
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH Robert Dzięcielski,  rdziecielski@wp.pl,  ul. Fabryczna 1,  62-800,  Kalisz,  kraj/woj. wielkopolskie 

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 2299488.43 PLN. 
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

 

 

CZĘŚĆ NR: 2   

NAZWA: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 27/12/2018 
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

HYDRO-MARKO Sp z o.o.,  przetargi@hydro-marko.pl,  ul. Wojska Polskiego 139,  63-200,  Jarocin,  kraj/woj. wielkopolskie 

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 1977000.00 PLN. 
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

 

 

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY: 
22/07/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN: 

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp: 
zmiana dot. wydłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 02 września 2019 r.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE: 
niesprzyjające warunki atmosferyczne wpływające na motorykę robót budowlanych

V.4) INFORMACJE DODATKOWE: 
Zmiana umowy dot. Zadania/Części 2 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych

 

                                                                                 Wójt Gminy Godziesze Wielkie                                                     

                                                                                           /-/ Józef Podłużny