21.05.2020r. - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Remont budynku szatniowego z zapleczem sanitarnym i magazynowym w Kakawie Kolonii 39, wraz z zakupem sprzętu sportowego"

Ogłoszenie nr 510087556-N-2020 z dnia 21-05-2020 r.

Gmina Godziesze Wielkie: Remont budynku szatniowego z zapleczem sanitarnym i magazynowym w Kakawie Kolonii 39, wraz z zakupem sprzętu sportowego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 529178-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Godziesze Wielkie, Krajowy numer identyfikacyjny 25085516200000, ul. ul. 11 Listopada  10, 62-872  Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 611 089, e-mail godziesze-wi@zgwrp.org.pl, faks 627 611 053.
Adres strony internetowej (url): www.godzieszewielkie.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont budynku szatniowego z zapleczem sanitarnym i magazynowym w Kakawie Kolonii 39, wraz z zakupem sprzętu sportowego

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IK.U.271.04.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest remont budynku szatniowego z zapleczem sanitarnym i magazynowym w Kakawie Kolonii 39, wraz z zakupem sprzętu sportowego. W ramach remontu budynku szatniowego z zapleczem sanitarnym i magazynowym przeprowadzone zostaną prace budowlano-instalacyjne w budynku parterowym, bez podpiwniczenia oraz zakupione zostanie wyposażenie boiska do gry w piłkę siatkową oraz piłkę nożną. Opis planowanego do wykonania zakresu robót: a. Wymiana pokrycia dachowego, b. Ocieplenie ścian i tynkowanie, c. Naprawa gzymsów, d. Wymiana okien i drzwi, e. Naprawa podłogi na gruncie, f. Płytkowanie podłogi i ścian, g. Tynki wewnętrzne i malowanie ścian, h. Wymiana ustępów, umywalek, pisuarów, i. Wymiana wentylacji, j. Wymiana instalacji elektrycznej, k. Wykonanie ciągu komunikacyjnego (chodnik pomiędzy szatnią, toaletą i magazynem na sprzęt), l. Zakup sprzętu sportowego (bramek, koszy, słupków i siatki oraz piłek do gry w piłkę nożną, siatkową) oraz wieszaków i ławkami do szatni. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich robót budowlanych i czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia w zakresie rzeczowo-ilościowym określonym w załączonej dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z pozycjami przedmiaru robót, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45210000-2

 Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45310000-3, 45310000-9, 45400000-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 159001.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Zakłąd Remontowo-Budowlany "MAXBUD" Wojciech Przepiórka
Email wykonawcy: maxbudkalisz@@op.pl
Adres pocztowy: Saczyn 40
Kod pocztowy: 62-872
Miejscowość: Godziesze Małe
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 210000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 210000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 255871.01
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

                                                                               Wójt Gminy Godziesze Wielkie

                                                                                            /-/ Józef Podłużny