Ogłoszenie o przetargach

21.07.2016r. -Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowę drogi gminnej nr 675912P i nr 675940P Godziesze Małe-Zadowice - etap I"

Godziesze Wielkie: Przebudowa drogi gminnej nr 675912P i nr 675940P Godziesze Małe - Zadowice - etap I
Numer ogłoszenia: 148007 - 2016; data zamieszczenia: 21.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Godziesze Wielkie , ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, tel. 062 7611089, faks 062 7611053.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.godzieszewwielkie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej nr 675912P i nr 675940P Godziesze Małe - Zadowice - etap I.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 675912 P i 675940 P Godziesze Małe i Zadowice - etap I - na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5312 P w miejscowości Godziesze Małe do km 1+041. Długość odcinka drogi 1 041,0 m. Zakres robót obejmuje: 1. wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 10 cm + 5 cm po zagęszczeniu, 2. budowę nawierzchni bitumicznej o szerokości 3,50 m, grubości 4 cm, z obustronnymi poboczami tłuczniowymi o grubości 7 cm. po uwałowaniu, o szerokości 0,50 m. 3. odwodnienie drogi poprzez zachowanie istniejących spadków podłużnych i nadanie normatywnych spadków poprzecznych do istniejących rowów w pasie drogowym, które należy oczyścić z namułu. 4. wykonanie oznakowania wg. opracowanego projektu organizacji ruchu. Zakres zamówienia opisany został szczegółowo w formularzu przedmiaru robót, zamieszczonym jako odrębny plik..

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·         Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania określonych w art. 24 ust.2, Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania określonych w art. 24 ust.2a.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

·         1 - Cena - 90

·         2 - Okres gwarancji jakości - 10

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.godzieszewielkie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Godziesze Wielkie ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Małe, pokój nr 6..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.08.2016 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Godziesze Wielkie ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Małe, pokój nr 5 - Sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedmiot zamówienia jest dofinansowany z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami  

2) Przedmiar robót

3) Kosztorys ofertowy

4) Plan orientacyjny  

5) Plan sytuacyjny nr 1

6) Plan sytuacyjny nr 2

7) Plan sytuacyjny nr 3

8) Profil podłużny

9) Przekroje normalne

10) Opis techniczny

11) Organizacja ruchu

12) Orientacja organizacji ruchu

13) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

14) Informacja BIOZ  

Lista wiadomości