04.11.2019 r. - Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy Godziesze Wielkie w 2020 roku

Godziesze Wielkie, 4 listopada 2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

     Urząd Gminy w Godzieszach Wielkich zaprasza w drodze rozeznania cenowego do składania ofert na zakup i dostawę materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy Godziesze Wielkie w 2020 roku.

 

Zamawiający:

Gmina Godziesze Wielkie

ul. 11 Listopada nr 10, 62-872 Godziesze Małe,

NIP: 968-08-72-984

tel. 62/7611089; tel/fax 62/7611158

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

 

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy Godziesze Wielkie w 2020 roku, wyszczególnionych w Formularzu rzeczowo – cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  1. Materiały biurowe dostarczane będą zgodnie z zamówieniami cząstkowymi złożonymi przez Zamawiającego, do Urzędu Gminy Godziesze Wielkie z siedzibą w Godzieszach Wielkich przy ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Małe, na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy, według cen jednostkowych  określonych przez Wykonawcę w Formularzu rzeczowo - cenowym (dotyczy produktów zawartych w Formularzu).
  2. Materiały biurowe dostarczane będą w terminie do 3 dni od daty złożenia zamówienia.
  3. Termin ważności materiałów (przydatności do użycia) musi wynosić minimum 6 miesięcy od daty dostawy danej partii do siedziby Zamawiającego.
  4. Materiały, o których mowa w ofercie cenowej winny posiadać najwyższą jakość, sprawność oraz wydajność.
  5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Formularz rzeczowo - cenowy (Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania) oraz projekt umowy (Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania)

 

Termin wykonania zamówienia:

 Termin realizacji usługi: od 01.01.2020 r.  do 31.12.2020 r.

 

Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna zawierać:

- Załącznik Nr 1 - Formularz oferty,

- Załącznik Nr 2- Wypełniony i podpisany Formularz rzeczowo – cenowy,

- Załącznik Nr 3- Wypełnione i podpisane Oświadczenie Wykonawcy,

- Załącznik Nr 4 - Zatwierdzony projekt umowy,

- odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

 

Miejsce i termin składania ofert:

Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do 20 listopada 2019 r. do godz. 1500 na adres Zamawiającego w sekretariacie, w zamkniętej kopercie z napisem: Oferta na „Zakup i dostawę materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy Godziesze Wielkie w 2020 roku”

 

Kryterium oceny i wyboru ofert:

Najniższa cena – 100% (cena zawierająca podatek VAT ) za zakup i dostarczenie materiałów biurowych do siedziby Zamawiającego.

Cena jednostkowa będzie niezmienna w całym okresie trwania umowy.

 

Dodatkowe informacje:

  1. Oferty, które wpłyną po terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
  3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści zapytania ofertowego.
  4. Zamawiający zastrzega sobie, że ilości materiałów wskazane w Załączniku Nr 2 do niniejszego zapytania są ilościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.
  5. Dodatkowych informacji udziela Joanna Trela pod numerem telefonu 62/7611089 oraz adresem e-mail: godzieszewi@zgwrp.org.pl

 

Załączniki:

1) Załącznik Nr 1 – Formularz oferty

2) Załącznik Nr 2 – Formularz rzeczowo – cenowy

3) Załącznik Nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy

4) Załącznik Nr 4 – Projekt umowy