10.04.2019r. - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na "Przebudowę drogi gminnej nr 675963P od granicy Gmin Opatówek i Godziesze Wielkie w Saczynie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4631P w Godzieszach Wielkich"

Ogłoszenie nr 540070536-N-2019 z dnia 10-04-2019 r.

 

 

Godziesze Wielkie:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 531293-N-2019 
Data: 29/03/2019 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Godziesze Wielkie, Krajowy numer identyfikacyjny 25085516200000, ul. ul. 11 Listopada  10, 62-872  Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 611 089, e-mail godziesze-wi@zgwrp.org.pl, faks 627 611 053. 
Adres strony internetowej (url): www.godzieszewielkie.pl 

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: III 
Punkt: III.1.2) 
W ogłoszeniu jest: W tym zakresie zamawiający wymaga, aby wykonawca przedłożył informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę 4 000 000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych), w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 
W ogłoszeniu powinno być: W tym zakresie zamawiający wymaga, aby wykonawca przedłożył informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę co najmniej 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych), w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: IV.6.2) 
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-04-16, godzina: 09:00 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-04-18, godzina: 09:00 

 

                                                                                                                   Wójt Gminy Godziesze Wielkie

                                                                                                                             /-/ Józef Podłużny

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zmiana 10.04.2019 r.