20.02.2020r. - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na "Ubezpieczenie mienia i innych interesów Gminy Godziesze Wielkie wraz z jednostkami organizacyjnymi gminy"

Ogłoszenie nr 540031107-N-2020 z dnia 20-02-2020 r.

 

Godziesze Wielkie:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 512819-N-2020
Data: 14/02/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Godziesze Wielkie, Krajowy numer identyfikacyjny 25085516200000, ul. ul. 11 Listopada  10, 62-872  Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 611 089, e-mail godziesze-wi@zgwrp.org.pl, faks 627 611 053.
Adres strony internetowej (url): www.godzieszewielkie.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-02-24, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-02-26, godzina: 11:00,

 

                                                                                   Wójt Gminy Godziesze Wielkie

                                                                                             /-/ Józef Podłużny