23.09.2019r. - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w 2019 r. oraz sfinansowanie deficytu budżetu roku 2019 Gminy Godziesze Wielkie"

 

 Ogłoszenie o zamówieniu

 

 DOKUMENTY DO POBRANIA

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Załącznik nr 1 do SIWZ -  dokumenty przedstawiające sytuację ekonomiczno-finansową Zamawiającego:

1)    sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku,

2)    sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku,

3)    sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku,

4)    sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku,

5)    sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku,

6)    informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Godziesze Wielkie na dzień 31 grudnia 2018 roku,

7)    bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.,

8)    zbiorczy bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r.,

9)    uchwała Nr SO-0952/17/11/Ln/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na 2019 rok,

10) uchwała Nr SO-0957/17/11/Ln/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozie finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2019-2029,

11) uchwała Nr III/23/2018 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2019-2029,

12) uchwała Nr III/24/2018 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019,

13) uchwała Nr SO-0951/12/D/11/Ln//2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Godziesze Wielkie,

14) uchwała Nr SO-0951/P/21/11/Ln/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Godziesze Wielkie,

15) uchwała Nr SO-0954/3/4//Ka/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia  Gminy Godziesze Wielkie za 2018 rok,

16) sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku,

17) sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku,

18) sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku,

19) sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku,

20) sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku,

21) uchwała Nr X/74/2019 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 08 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019,

22) uchwała Nr X/75/2019 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 08 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2019-2034.

23) uchwała Nr SO-0950/13/4/Ka/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie wydania na wniosek jednostki samorządu terytorialnego opinii o możliwości spłaty kredytu.

 

Załącznik nr 2 do SIWZ -  Formularz ofertowy

Załącznik nr 2.1 do Oferty – Kalkulator

Załącznik nr 3 do SIWZ – Wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 4 do SIWZ – Formularz JEDZ – plik w formacie .doc

Załącznik nr 4 do SIWZ – espd-request.xml

Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 7 do SIWZ – Zobowiązanie Wykonawcy

 

WYJASNIENIA DO SIWZ:

09.10.2019 r. – Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ

Załączniki do wyjaśnień z dnia 09.10.2019 r.:

1)      Uchwała nr XI/85/2019 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2019-2034

2)      Uchwała Nr XI/84/2019 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2019 rok

3)      Zestawienie podmiotów powiązanych pod względem kapitałowym

4)      Uchwała Nr SO-0953/4/4/Ka/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 sierpnia 209 r. w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za pierwsze półrocze 2019 r.

5)      Uchwała Nr III/24/2018 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na 2019 rok

6)      Uchwała Nr III/23/2018 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2019-2029

 

10.10.2019 r. - Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ 

Zmiana dokumentacji SIWZ z dnia 10 paźdiernika 2019 r.

 

17.10.2019 r. - Wyjaśnienia nr 3 do SIWZ