Od 1 stycznia 2020 r. obowiązkowa segregacja odpadów komunalnych

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązkowa segregacja odpadów komunalnych

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 stycznia 2020 r. wprowadzony został obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie. Każdy mieszkaniec zobowiązany jest do segregacji odpadów i nie ma możliwości zadeklarowania wyższej stawki opłaty za odpady niesegregowane. W związku z powyższym wszyscy mieszkańcy, którzy do tej pory dobrowolnie płacili wyższą stawkę opłaty za odpady niesegregowane zobowiązani są niezwłocznie do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych podmiot odbierający odpady przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym Wójta Gminy Godziesze Wielkie oraz właściciela nieruchomości. Na podstawie tego powiadomienia,
w drodze decyzji, zostanie określona wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej.

Szczegółowe informacje o nowych stawkach opłaty znajdują się w zakładce  http://godzieszewielkie.pl/godzieszew/bip/gospodarka-odpadami-komunalnymi/oplata-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi/wysokosc-oplaty-i-sposob-jej-okreslenia.html

 

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych

- dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

 

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019