Zamówienie na usługi społeczne - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na

                                                                                                          Godziesze Wielkie, dnia 21.12.2018r.

 

 

ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE

o wartości poniżej 750.000 euro

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie gminy Godziesze Wielkie w 2019 roku"

 

1.      Zamawiający : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich

                           ul. 11 listopada 10,  62-872 Godziesze

                           tel./fax  62 761 14 78

2.      Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w formie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w art.138g w związku z art.138o, ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z późn.zm.).

3.      Opis przedmiotu zamówienia:

  Przedmiot zamówienia oznaczony został we Wspólnym Słowniku Zamówień   kodami:           

                       85000000-9               Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

   Usługa będąca przedmiotem zamówienia realizowana będzie na podstawie:  ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2018, poz.1508 z  późn. zm.)  Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku   w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych ( Dz. U. z 2005 Nr 189, poz.1598 z późn. zm.).

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi w mieszkaniu  świadczeniobiorców, którym Zamawiający przyznał te usługi stosowną decyzją  administracyjną.

     Na przedmiot zamówienia składa się wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi w mieszkaniu świadczeniobiorców polegających na:

                        a) uczeniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:

                         - kształtowaniu umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowaniu do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzeniu treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieraniu, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak: samoobsługa, dbałość o higienę i wygląd,

                        - wsparciu psychologicznym, rozmowach terapeutycznych.

                        b) wspieraniu psychologiczno-pedagogicznym i edukacyjno-terapeutycznym zmierzającym do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług;

 

                        c) zapewnieniu dzieciom  z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, między innymi: logopedy, terapeuty integracji sensorycznej, pedagoga specjalnego w zależności od potrzeb

                         

                        d) usprawnianiu w różnych formach terapii zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1938 ze zm.)

 

Szacunkowa liczba świadczeń wynosi 2.000 godzin w okresie realizacji zamówienia.

Liczba godzin może ulec zmianie w zależności od kształtowania się liczby świadczeniobiorców lub rzeczywistych potrzeb.

 

Do obowiązków Wykonawcy należy także  prowadzenie imiennego wykazu wykonanych usług zawierającego liczbę godzin z podpisami osoby wykonującej usługę i podpisami świadczeniobiorcy / opiekuna potwierdzającymi wykonanie usługi.

 

4.      Termin wykonania zamówienia.

Termin realizacji zamówienia : od 02.01.2019r do dnia 31.12.2019r.

 

5.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

 

6.      Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

7.      Warunki udziału w postępowaniu.

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy co do których jest brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13-23 i 24 ust.5 ustawy Pzp.

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu;

Wykonawca oświadczy, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą skierowane do wykonania zamówienia oraz, że osoby te posiadają kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne dla wykonania zamówienia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005r. Nr 189 poz.1598 z późn. zm.). Osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo lub wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych muszą posiadać stosowne kwalifikacje, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r., w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych ( Dz. U. z 2005r., poz. 1598 ze zm.) oraz posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:

1) szpitalu psychiatrycznym;

2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;

4) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;

5) zakładzie rehabilitacji;

6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznym

 

8.      Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy :

Podstawowym elementem oferty jest: wypełniony i podpisany "Formularz oferty", którego wzór (wymagany zakres informacji) stanowi załącznik do zamówienia, który należy złożyć w oryginale

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

A. Oświadczenie pn. „Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania" o którym mowa w art. 24 ust.1 pkt. 13-22 ustawy Pzp.

B. W zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w art. 24 ust.1 pkt. 23 ustawy (przynależność do grupy kapitałowej). Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w terminie 3 dni od otwarcia ofert. W przypadku gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej ww. oświadczenie można złożyć wraz z ofertą.

C. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że nie zalega z opłacaniem podatków oraz, że nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

D. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia posiadają kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005r. Nr 189 poz.1598 z późn. zm.)

 

 

9.       Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Ofertę (załącznik nr 1) wraz z podpisanymi oświadczeniami (załącznik nr 2, 3, 4, 5) i wzorem umowy (załącznik nr 6) proszę składać do  31.12.2018r., do godziny 10.00, w siedzibie: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich ul. 11 listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie

gminy Godziesze Wielkie w 2019 roku"

Ofertę można przesłać faxem lub e-mailem a następnie dosłać pocztą pod wskazany niżej adres.

 

10.  Kryteria oceny ofert.

Przy ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty ocenie podlegać będzie cena brutto oferty - waga 100%

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę z najkorzystniejszą ceną.

 

11.  Inne informacje.

Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy na warunkach podanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zamówienia na każdym etapie bez podania przyczyny.

  

Załączniki do zamówienia:

1/formularz ofertowy,

2/oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania,

3/oświadczenie -grupa kapitałowa,

4/oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i składkami ZUS,

5/oświadczenie - kwalifikacje,

6/umowa projekt.

  

                                                                                   Małgorzata Kubiak
                                                                             Kierownik GOPS Godziesze

 

 

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019