INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI

PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GODZIESZE  WIELKIE  Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 r.

    

                Urząd Gminy Godziesze Wielkie informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Godziesze Wielkie z organizacjami  pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r.

Uczestnicy:

      1. organizacje pozarządowe,

     2. podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014,  poz.1118,  z późn. zm.)

            Termin konsultacji ustala się od dnia  07.10.2014r. do  dnia  17.10. 2014r.

Uwagi oraz wnioski do projektu programu można zgłaszać w formie pisemnych  opinii: w siedzibie Urzędu Gminy Godziesze Wielkie, 62-872 Godziesze Małe -  w sekretariacie pokój nr 5, za pośrednictwem poczty : godziesze-wi@zgwrp.org.pl

        Nieprzedstawienie uwag czy też wniosków, o których mowa w/w terminie oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.

                                                                                                      

Projekt programu współpracy Gminy Godziesze Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

                                                                                            Zastępca Wójta Gminy
                                                                                                Godziesze Wielkie
                                                                                                Alicja Jędrasiewicz