Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Stara Kakawa"