Zaproszenie
do udziału w dialogu technicznym

            Gmina Godziesze Wielkie działając na podstawie art. 31a i 31b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z poźn. zm.) informuje, o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego w rozumieniu w/w ustawy poprzedzającego przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie:

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Godziesze Wielkie.

Załączniki:

1. Szczegółowe informacje dotyczące udziału w dialogu technicznym

2. Formularz zgłoszenia udziału w czynnościach dialogu technicznego