Projekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020


I   Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Opatówek oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, nr RPWP.03.02.04-30-0008/17-00 - opis projektu

 

II  Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Godziesze Małe, ul. Ostrowska, Biała wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych - Etap II, nr RPWP.04.03.02-30-0003/17-00 - opis projektu

 

III. Remont obiektu poszkolnego w Kakawie Kolonii z przeznaczeniem na siedzibę Wiejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, Aktywności i Edukacji - opis projektu

 

IV. Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej

 

V. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Godziesze Wielkie

 

VI. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Zadowice i części Woli Droszewskiej - Etap III

 

VII. „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie”

 

VIII. Projektowana budowa rurociągu wodociągpowego Żydów - Borek

 

IX. „REMONT BUDYNKU SZATNIOWEGO Z ZAPLECZEM SANITARNYM I MAGAZYNOWYM W KAKAWIE KOLONII NR 39, WRAZ Z ZAKUPEM SPRZĘTU SPORTOWEGO” DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W RAMACH PROGRAMU „SZATNIA NA MEDAL”

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019