I   Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Opatówek oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, nr RPWP.03.02.04-30-0008/17-00 - opis projektu

 

II  Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Godziesze Małe, ul. Ostrowska, Biała wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych - Etap II, nr RPWP.04.03.02-30-0003/17-00 - opis projektu

 

III. Remont obiektu poszkolnego w Kakawie Kolonii z przeznaczeniem na siedzibę Wiejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, Aktywności i Edukacji - opis projektu

 

IV. Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej

 

V. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Godziesze Wielkie

 

VI. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Zadowice i części Woli Droszewskiej - Etap III