Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2012 rok

 

  Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2012 rok

  Załącznik nr 1 - dochody

  Załącznik nr 2 - wydatki

  Załącznik nr 3 - wydatki majątkowe

  Załącznik nr 4 - realizacja Funduszu sołeckiego za 2012 rok

  Załącznik nr 5 i nr 6 - wykaz udzielonych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w 2012 roku, wykaz udzielonych dotacji dla jednostek spoza sektora   finansów publicznych w 2012 roku

  Załącznik nr 7 - Zestawienie dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz wydatków zrealizowanych z tych środków na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w 2012 roku

  Załącznik nr 8 - Realizacja Funduszu Sołeckiego w 2012 roku

  Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Godziesze Wielkie na dzień 31.12.2012 rok

  Zestawienie stanu środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnoprawnych, udziałów i księgozbiorów w Gminie Godziesze Wielkie na dzień 31.12.2012 roku

 Uchwała  Nr SO 0954/11/1/Ka/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 kwietnia 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłozonym przez Wójta Gminy Godzie4sze Wielkie sprawozdaniu z wykonania budzetu Gminy za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia.