02.09.2013r. - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Poprawa Gospodarki Wodno Ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie.(Remont Pompowni Wodociągowej w Godzieszach Wielkich".

Godziesze Wielkie: POPRAWA GOSPODARKI WODNO- ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY GODZIESZE WIELKIE.(REMONT POMPOWNI WODOCIĄGOWEJ W GODZIESZACH WIELKICH.)
Numer ogłoszenia: 175623 - 2013; data zamieszczenia: 02.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Godziesze Wielkie , ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, tel. 062 7611089, faks 062 7611053.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: POPRAWA GOSPODARKI WODNO- ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY GODZIESZE WIELKIE.(REMONT POMPOWNI WODOCIĄGOWEJ W GODZIESZACH WIELKICH.).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje remont pompowni wodociągowej w Godzieszach Wielkich tj: - wymiana istniejących pomp oraz skorodowanych zbiorników hydroforowych na zestaw hydroforowy. Demontaż istniejących 3 szt. zbiorników hydroforowych o poj.4000 dm 3 każdy. Demontaż istniejących 3 szt. pomp typu S83.1. z silnikami 15 kW każda. Montaż w ich miejsce nowego 1szt. zestawu hydroforowego składającego się z 3 szt. pomp o parametrach Q =50 - 22,5 m3/h; H = 27,5 - 55 mH2O i mocy silnika 7,5 każdej z kompletną szafą AKPiA realizującą sterowanie za pośrednictwem przemiennika częstotliwości z zabezpieczeniem każdej z pomp przed suchobiegiem. Kolektory DN 150 ze stali ocynkowanej wyposażone w manometry, przetworniki ciśnienia i kompensatory. - wymiana uszkodzonego ogrodzenia terenu pompowni. Demontaż istniejącego ogrodzenia z siatki wraz z słupkami i bramą wjazdową dwuskrzydłową o łącznej długości 150 mb. Montaż słupków ogrodzeniowych o średnicy 42 mm i długości 2300 mm ocynkowanych i lakierowanych proszkowo, mocowanych w gruncie poprzez obetonowanie - 62szt. Montaż nowego ogrodzenia z siatki ocynkowanej i powlekanej o oczkach 35 x 35, wysokości 1,5m - 145,5 mb. Montaż wraz ze słupkami nowej bramy dwuskrzydłowej ocynkowanej i pomalowanej proszkowo z wypełnieniem panelowym. Wysokość bramy 1,8 m, szerokość 4,5 m -1 kpl. - naprawa przeciekającego pokrycia dachu pompowni. Pokrycie dachu papą termozgrzewalną pokładową z osnową z włókien szklanych o gramaturze min. 50 g/m2 i grubości 3 mm - 160 m2. Pokrycie dachu papą termozgrzewalną wierzchniego krycia z osnową z włókien szklanych o gramaturze min.60g/m2 i grubości min. 4,2 mm - 160 m2. - wymiana dwóch uszkodzonych i montaż dodatkowych dwóch nowych zasuw. Demontaż istniejących zasuw DN 100 - 2 szt. Montaż zasuw doziemnych klinowych krótkich, lakierowanych, DN 100 PN10/16 wraz z przedłużaczem teleskopowym trzpienia zasuw o długości 1750 mm oraz skrzynką uliczną do zasuw żeliwną - 4 kpl..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.23.21.05-8, 45.23.21.52-2, 45.26.00.00-7, 45.34.20.00-6, 45.23.31.61-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Istotne postanowienia umowy określające szczegółowe warunki, na których Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, stanowią załącznik n r8 do niniejszej SIWZ. 2. Jeśli Wykonawca wskaże w ofercie, iż zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcą, w §1 umowy zostanie określony zakres robót, który Wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców. Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego może nastąpić w przypadku: Zamawiający informuje, że istotne zmiany do umowy w stosunku do treści wybranej oferty są możliwe jeżeli będą korzystne technologicznie lub finansowo dla Zamawiającego, np.: w trakcie wykonania robót pojawią się na rynku nowe, nowocześniejsze, lub o wyższych parametrach użytkowych urządzenia lub technologie, które lepiej będą zaspokajać potrzeby Zamawiającego lub gdy podczas wykonywania zamówienia pojawiły się okoliczności, których w trakcie sporządzania dokumentacji projektowej nie można było przewidzieć i jednocześnie powodują one, że wykonanie robót budowlanych zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją projektowa lub specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiłoby wadę w prawidłowym funkcjonowaniu obiektu. 2. Zmiany do umowy mogą dotyczyć : 1) wynagrodzenia (ceny) oraz przedmioty umowy: a. jeżeli dla należytego wykonania zamówienia konieczne będzie wykonanie robót zamiennych lub zaniechanie części robót. Zmiana wynagrodzenia nastąpi w oparciu o postanowienia umowy. Podstawę do zaniechania robót lub robót zamiennych stanowić może jedynie protokół konieczności, z którego wynikać będzie, że wykonanie określonej części robót zgodnie z dokumentacją jest niemożliwe lub niecelowe lub konieczne jest wykonanie robót zamiennych z uwagi na wymogi sztuki budowlanej i wiedzy technicznej. Protokół konieczności powinien być podpisany co najmniej przez wykonawcę, w tym kierownika budowy, Zamawiającego, inspektora nadzoru oraz w razie potrzeby zmian w dokumentacji projektowej zawierać stanowisko projektanta o zasadności dokonania zmian w dokumentacji. b. gdy konieczność zmiany, związana jest z zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np.: w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT ); 2) terminu wykonania zamówienia a. jeżeli, wykonanie robót zamiennych ze względu na zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej lub konieczności sporządzania i uzgodnienia dodatkowej dokumentacji wymaga dodatkowego czasu ponad termin wynikający z umowy, b. na skutek okoliczności wynikających z tzw.: siły wyższej lub wymogów środowiskowych , c. jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwiają prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami opisywanymi w specyfikacji technicznej lub sztuką budowlaną. Wstrzymanie robót z tego powodu musi być potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku i miesiąca, lub zła organizacja nie uzasadnia zmiany umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.godzieszewielkie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Małe.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.09.2013 godzina 09:00, miejsce: Gmina Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Małe sekretariat pok nr 5.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Inwestycja jest realizowana przy wsparciu środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013r..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARÓNKÓW ZAMÓWIENIA Z ZAŁĄCZNIKAMI

PRZEDMIAR ROBÓT