Nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (25.10.2013 roku)

Nowy wzór deklaracji

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

               Wójt Gminy Godziesze Wielkie informuje, że od dnia 25.10.2013r. obowiązuje nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Godziesze Wielkie, na którym należy dokonywać zmian w poprzednio złożonych deklaracjach,  jak również zgłaszać nowe posesje.

              Zgodnie z artykułem art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

              UWAGA! Jeżeli dane zawarte w poprzednio złożonych deklaracjach nie uległy zmianie nie trzeba ponownie składać deklaracji z uwagi na nowy wzór.

               

Pliki do pobrania:

- format .doc

                               Wójt Gminy Godziesze Wielkie

                                /-/ Józef Podłużny