04.12.2013r. - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Godziesze Wielkie w sezonie 2013/2014"

Godziesze Wielkie: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Godziesze Wielkie w sezonie 2013/2014
Numer ogłoszenia: 261895 - 2013; data zamieszczenia: 04.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 224579 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, tel. 062 7611089, faks 062 7611053.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Godziesze Wielkie w sezonie 2013/2014.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie dzieli się na 6 nieróżniących się kategorią wykonywanych usług, a jedynie rejonem realizacji. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w poszczególnych rejonach Gminy Godziesze Wielkie, z których każdy jest niezależną częścią zamówienia, usług transportowo - sprzętowych w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Godziesze Wielkie w sezonie 2013/2014, polegających na ich odśnieżaniu na całej szerokości w celu utrzymania przejezdności i usuwania gołoledzi poprzez posypywanie nawierzchni dróg mieszanką piaskową - solną w miejscach ich występowania. Wykonawca zapewnia, przygotowuje i utrzymuje niezbędny zapas mieszanki piaskowo - solnej we własnym zakresie. Orientacyjna ilość km w poszczególnych rejonach przedstawiona została poniżej. Kod opisujący przedmiot zamówienia zgodnie z CPV: 90620000-9, 90630000-2. Zadanie 1 - Rejon I Nazwa: Wykonywanie usług transportowo - sprzętowych w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie miejscowości: Wolica, Żydów, Borek. Opis: odśnieżanie i usuwanie śliskości zimowej na terenie w/w miejscowości: Rejon obejmuje drogi gminne o łącznej długości 13,000 km. - orientacyjna ilość kilometrów do pługowania w sezonie wynosi 130 km, - orientacyjna ilość kilometrów do posypywania w sezonie wynosi 8 km. Zadanie 2 - Rejon II Nazwa: Wykonywanie usług transportowo - sprzętowych w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie miejscowości: Stobno Wieś, Bałdoń, Saczyn od strony Bałdonia do drogi powiatowej, Stobno Siódme, Józefów, Sobocin. Opis: odśnieżanie i usuwanie śliskości zimowej na terenie w/w miejscowości Rejon obejmuje drogi gminne o łącznej długości 22 km. - orientacyjna ilość kilometrów do pługowania w sezonie wynosi 220 km, - orientacyjna ilość kilometrów do posypywania w sezonie wynosi 9 km. Zadanie 3 - Rejon III Nazwa: Wykonywanie usług transportowo - sprzętowych w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie miejscowości: Takomyśle, Saczyn, Zajączki Bankowe, Skrzatki, Godzieszki, Końska Wieś. Opis: odśnieżanie i usuwanie śliskości zimowej na terenie w/w miejscowości Rejon obejmuje drogi gminne o łącznej długości 21 km. - orientacyjna ilość kilometrów do pługowania w sezonie wynosi 210 km, - orientacyjna ilość kilometrów do posypywania w sezonie wynosi 9 km. Zadanie 4 - Rejon IV Nazwa: Wykonywanie usług transportowo - sprzętowych w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie miejscowości: Godziesze Wielkie, Godziesze Małe ul. Zadowicka. Opis: odśnieżanie i usuwanie śliskości zimowej na terenie w/w miejscowości. Rejon obejmuje drogi gminne o łącznej długości 6,6 km. - orientacyjna ilość kilometrów do pługowania w sezonie wynosi 66 km, - orientacyjna ilość kilometrów do posypywania w sezonie wynosi 16 km. Zadanie 5 - Rejon V Nazwa: Wykonywanie usług transportowo - sprzętowych w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie miejscowości: Godziesze Małe (przyległe ulice do ul. Ostrowskiej), Kąpie, Zadowice, Wola Droszewska. Opis: odśnieżanie i usuwanie śliskości zimowej na terenie w/w miejscowości. Rejon obejmuje drogi gminne o łącznej długości 16 km do odśnieżania. - orientacyjna ilość kilometrów do pługowania w sezonie wynosi 160 km, - orientacyjna ilość kilometrów do posypywania w sezonie wynosi 6 km. Zadanie 6 - Rejon VI Nazwa: Wykonywanie usług transportowo - sprzętowych w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie miejscowości, Biała, Nowa Kakawa, Kolonia Kakawa, Stara Kakawa, Rafałów, Krzemionka. Opis: odśnieżanie i usuwanie śliskości zimowej na terenie w/w miejscowości. Rejon obejmuje drogi gminne o łącznej długości 24 km. - orientacyjna ilość kilometrów do pługowania w sezonie wynosi 240 km, - orientacyjna ilość kilometrów do posypywania w sezonie wynosi 8 km. Podane ilości roboczogodzin i km są orientacyjne i służą tylko do określenia ceny i porównania ofert celem wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo regulowania natężenia prowadzonej akcji zimowego utrzymania dróg. Każdy oferent może złożyć ofertę na wybrane przez siebie zadanie lub zadania wymienione w pkt. II SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Zadanie 1 - Rejon I Nazwa: Wykonywanie usług transportowo - sprzętowych w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie miejscowości: Wolica, Żydów, Borek.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 56474,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 2   

Nazwa: Zadanie 2 - Rejon II Nazwa: Wykonywanie usług transportowo - sprzętowych w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie miejscowości: Stobno Wieś, Bałdoń, Saczyn od strony Bałdonia do drogi powiatowej, Stobno Siódme, Józefów, Sobocin.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 56474,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 3   

Nazwa: Zadanie 3 - Rejon III Nazwa: Wykonywanie usług transportowo - sprzętowych w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie miejscowości: Takomyśle, Saczyn, Zajączki Bankowe, Skrzatki, Godzieszki, Końska Wieś.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 56474,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 4   

Nazwa: Zadanie 4 - Rejon IV Nazwa: Wykonywanie usług transportowo - sprzętowych w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie miejscowości: Godziesze Wielkie, Godziesze Małe ul. Zadowicka.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 56474,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 5   

Nazwa: Zadanie 5 - Rejon V Nazwa: Wykonywanie usług transportowo - sprzętowych w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie miejscowości: Godziesze Małe (przyległe ulice do ul. Ostrowskiej), Kąpie, Zadowice, Wola Droszewska.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 56474,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 6   

Nazwa: Zadanie 6 - Rejon VI Nazwa: Wykonywanie usług transportowo - sprzętowych w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie miejscowości, Biała, Nowa Kakawa, Kolonia Kakawa, Stara Kakawa, Rafałów, Krzemionka.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 56474,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ