Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2013 rok

   

  Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2013 rok

  Załącznik nr 1 - dochody

  Załącznik nr 2 - wydatki

  Załącznik nr 3 - zadania inwestycyjne w 2013 roku 

  Załącznik nr 4 - realizacja Funduszu sołeckiego w 2013 rok

  Załącznik nr 5 i nr 6 - Wykaz udzielonych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w 2013 roku, Wykaz udzielonych dotacji dla  jednostek spoza sektora   finansów publicznych w 2013 roku

  Załącznik nr 7 - Zestawienie dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz wydatków zrealizowanych z tych środków na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w 2013 roku

  Załącznik nr 8 - Realizacja Funduszu Sołeckiego w 2013 roku

  Załącznik nr 9 - Realizacja w 2013 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

  Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Godziesze Wielkie na dzień 31.12.2013 rok

  Zestawienie stanu środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnoprawnych, udziałów i księgozbiorów w Gminie Godziesze Wielkie na dzień 31.12.2013 roku