02.04.2014r. - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Przebudowa drogi gminnej nr 675900P i nr 675957P w Godzieszach Małych”.

Godziesze Wielkie:
Przebudowa drogi gminnej nr 675900P i nr 675957P w Godzieszach Małych.

Numer ogłoszenia: 71439 - 2014; data zamieszczenia: 02.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Godziesze Wielkie , ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, tel. 062 7611089, faks 062 7611053.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej nr 675900P i nr 675957P w Godzieszach Małych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zadanie pod nazwą Przebudowa drogi gminnej nr 675900 P i nr 675957 P w Godzieszach Małych. Droga nr 675900P, ul. Zadowicka w Godzieszach Małych - w ramach robót przygotowawczych i rozbiórkowych wykonane zostaną roboty pomiarowe, rozbiórka krawężników na długości 20 mb. wraz z ława fundamentową, roboty remontowe zniszczonej i pokruszonej nawierzchni na pow. 52 m², frezowanie nawierzchni na powierzchni 4612m², rozebranie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej na pow. 10m². W ramach robót ziemnych wykonane zostanie koryto na poszerzenie jezdni o głębokości 37 cm na całej długości drogi. Poszerzenie obejmuje: wykonanie warstwy wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, przy grubości po zagęszczeniu 10 cm, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15 cm, wykonanie podbudowy górnej warstwy o grubości 8 cm po zagęszczeniu. Lewą strona jezdni poprowadzony zostanie chodnik dla ruchu pieszego o szerokości 2m. Od strony jezdni ograniczony krawężnikiem betonowym o wymiarach 15x30x100 cm na ławie fundamentowej, a od strony skraju drogi obrzeżem betonowym o wymiarach 20x6x100 cm. Chodnik wykonany zostanie z kostki brukowej betonowej szarej i czerwonej o grubości 6 cm i 8 cm. Na istniejącą i przygotowaną podbudowę ułożona zostanie warstwa wiążaca na pow. 2000 m² o grubości 4 cm, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 793 tony wbudowaną mechanicznie - mieszanka AC-16W50/70 dla KR 1-2. Na tak przygotowaną podbudowę włożona zostanie warstwa ścieralna nawierzchni o grubości 4 cm - mieszanka AC11S50/70 dla KR 1-2. Zjazdy na posesje wykonane zostaną z tłucznia kamiennego o grubości warstwy 10 cm. Pobocza wykonane zostaną z tłucznia kamiennego o grubości warstwy 10 cm na powierzchni 849 m². Odwodnienie drogi - poprzez spadek poprzeczny do istniejącego rowu przydrożnego, który zostanie oczyszczony, wyprofilowany, udrożniony i wzmocniony płytami ażurowymi na długości 188mb. W ramach organizacji ruchu i poprawy bezpieczeństwa zamontowane zostaną znaki drogowe: zakazu nakazu, ostrzegawcze i informacyjne. Oznakowanie poziome jezdni - liniami segregacyjnymi i krawędziowymi ciągłymi malowanymi mechanicznie. Zamontowane zostaną również progi zwalniające prędkość do 30 km/h. Dalszy ciąg i kontynuacja planowanej przebudowy drogi to droga o numerze 675957P, na której wykonane zostanie profilowanie istniejącej podbudowy na powierzchni 4030m², wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 5 cm, na powierzchni 3150m² oraz wykonanie nawierzchni ścieralnej z mieszanek mineralno bitumicznych asfaltowych AC11S50/70 dla KR 1-2 o grubości 4 cm, wraz z pasem postojowym o szerokości 1,5 m od km 1+877,70 do km 2+ 354,40km z tłucznia kamiennego o grubości 10 cm. Całkowita długość nowo przebudowanej drogi to 2,609 km- długość nowo wybudowanego chodnika 1761 m o szerokości 2,0m, wydzielony zostanie pas postojowy o szerokości 1,5 m na długości 476 m..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 30 000 złotych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.godzieszewielkie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Godziesze Wielkie ul. 11 Listopada 10 62-872 Godziesze Małe pokój nr 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.04.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Godziesze Wielkie ul. 11 Listopada 10 62-872 Godziesze Małe pokój nr 5 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami 1-7,

2. Dokumentacja projektowo wykonawcza,

3. Przedmiary robót,

4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,