Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

    

Sprawozdanie

z przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu:

„Programu współpracy Gminy Godziesze Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r. „

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Gminy Godziesze  Wielkie,  w dniach od 07.10.2014 r. do 17.10.2014 r. mogły zgłaszać w formie pisemnych opinii w:

           - siedzibie urzędu,

           - za pośrednictwem tradycyjnej poczty,

           - poczty elektronicznej

uwagi i wnioski do przedmiotowego programu współpracy.

W wyznaczonym terminie nie zostały przedstawione do projektu współpracy żadne uwagi i wnioski.

                                                                         Wójt Gminy Godziesze Wielkie

                                                                                    Józef Podłużny