Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2014 rok

 

Sprawozdanie Wójta Gminy Godziesze Wielkie z wykonania budżetuGminy za 2014 rok

Załacznik nr 1 - dochody

Załacznik nr 2 - wydatki

Załacznik nr 3 - Wydatki majatkowe, w tym zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2014 roku

Załacznik nr 4 - Fundusz sołecki

Załacznik nr 5 -  wykaz udzielonych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w 2014 roku , Załacznik nr 6 - wykaz udzielonych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2014 roku

Załącznik nr 7 - zestawienie dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz wydatków zrealizowanych z tych środków na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w 2014 roku

Załącznik nr 8 - realizacja Funduszu sołeckiego za 2014 rok

Załącznik nr 9 - realizacja w 2014 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi  

Załącznik nr 10 - realizacja własnych zadań inwestycyjnych w 2014 roku przez Gmine Godziesze Wielkie w zakresie infrastruktury drogowej według efektów

 

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Godziesze Wielkie na dzień 31.12.2014 roku

Zestawienie stanu środków trwałych , pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, udziałów i księgozbiorów w Gminie Godziesze Wielkie na dzień 31.12.2014 roku

Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Godziesze Wielkie przyjętych w 2014 roku do ewidencji księgowej Urzędu Gminy Godziesze Wielkie w drodze inwentaryzacji 

Uchwała Nr SO 0954/1/1/Ka/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Godziesze Wielkie sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami