Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2014 rok

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2014 rok

Załącznik nr 1 - Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2014 roku

Załącznik nr 2 - Wykaz osób, którym do końca IV kwartału w 2014 roku - umorzono niepodatkowe należności budżetowe

Załącznik nr 3 - Wykaz osób prawnych i fizycznych którym umorzono należności podatkowe w 2014 roku powyżej 500,00zł

Załącznik nr 4 - Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono, odroczono lub rozłożono na raty termin spłaty należności podatkowych powyżej 500,00zł

Załącznik nr 5 - Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej pomoc de minimis w rolnictwie

Załącznik nr 6 - Wykaz osób którym w 2014 roku Gmina Godziesze Wielkie udzieliła pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie, innej niż pomoc de minimis (zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym)

Załącznik nr 7 - Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej pomoc de minimis

Załącznik nr 8 - Wykaz pracodawców, którym Gmina udzieliła pomocy publicznej w 2014 roku (zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników)