Zaproszenie na konsultacje społeczne projektu dokumentu „Studium zrównoważonego rozwoju transportu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”

                         

           Zaproszenie na konsultacje społeczne projektu dokumentu „Studium zrównoważonego rozwoju transportu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"

          „Studium zrównoważonego rozwoju transportu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" jest kolejnym dokumentem opracowanym w ramach projektu pn.: „Działając razem osiągniemy więcej - współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracja Kalisko
-Ostrowskiej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa.

  

Głównym celem opracowania jest zbadanie obecnego systemu transportowego w miastach rdzenia AKO - Kaliszu i Ostrowie Wielkopolskim i jego obszarze funkcjonalnym oraz określenie potrzeb inwestycyjnych na kolejne lata, natomiast cele szczegółowe to:

Udostępniając Państwu projekt Studium zapraszamy wszystkich partnerów społecznych i gospodarczych oraz przedstawicieli środowisk naukowych i mieszkańców zainteresowanych prężnym rozwojem regionu do zapoznania się z treścią dokumentu oraz wyrażenia swoich opinii na temat jego zawartości.

Konsultacje społeczne projektu dokumentu Studium przeprowadzone zostaną w dniach 3-24 czerwca 2015 r. W ramach konsultacji zorganizowane zostaną dwa spotkania:

Zgodnie z założeniami projektu zapraszamy Państwa do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych dokumentu.

Uwagi do projektu Studium należy przekazywać poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego (zamieszczonego poniżej) podczas spotkań lub przesłanie go drogą elektroniczną na adres biura projektu ako@um.kalisz.pl  w terminie do dnia 24 czerwca 2015 r.

Projekt Studium wraz z załącznikami oraz formularz zgłaszania uwag.  

Załączniki 7a, 21a, 21d, 22 oraz 26

Wersja papierowa dokumentu dostępna jest w Biurze Obsługi Inwestora i Partnera Społecznego Urzędu Miejskiego w Kaliszu, ul. Kościuszki 1A - pokój 305.