Informacja w sprawie klęski suszy na terenie Gminy Godziesze Wielkie

    

KURENDA 

DO MIESZKAŃCÓW GMINY GODZIESZE WIELKIE

  

                     Wójt Gminy Godziesze Wielkie informuje, iż w związku wystąpieniem w miesiącu maju bardzo niskich opadów deszczu zasygnalizowano Wojewodzie Wielkopolskiemu możliwość wystąpienia na terenie Gminy Godziesze Wielkie klęski suszy.

Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa wspólnie z INGW prowadzi system monitoringu suszy rolniczej, z ostatniego raportu wynika, że dotknięte trwale klęską suszy zostały na naszym terenie jedynie uprawy zbóż jarych.

W związku z tym można zgłaszać do Gminnej Komisji do Szacowania Strat w Rolnictwie wnioski o dokonanie oględzin na terenach upraw zbóż jarych, które zostały uszkodzone. Komisja sporządzi protokół,  który określi procentowe straty w całym gospodarstwie rolnym. W celu ustalenia strat w gospodarstwie do protokołu podaje się wszystkie uprawy roślinne oraz produkcję zwierzęcą. Wysokość tak opisanych strat nie może być niższa niż 30%.

Protokół ten będzie podstawą o ubieganie się o dopłatę do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji.

                      

Wnioski można składać do 10 lipca 2015 roku w pokoju nr 7 Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich. Komisja pracę rozpocznie od 13 lipca 2015 roku.    

Wnioski dostępne są na stronie internetowej http://pgodzieszew.wokiss.pl/bip/wnioski-do-pobrania/rolnictwo.html lub Urzędzie Gminy.

                                                                               Józef Podłużny
                                                                                
Wójt Gminy

 

Wniosek do Gminnej Komisji do Szacowania Strat w Rolnictwie w Godzieszach Wielkich