Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za pierwsze półrocze 2015 roku

Zarządzenie Nr 86/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 06 sierpnia 2015 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Godziesze Wielkie, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 za pierwsze półrocze 2015 roku

Informacja o przebiegu wykonania za pierwsze półrocze 2015 roku budżetu Gminy Godziesze Wielkie

Załącznik nr 1 do informacji - dochody

Załącznik nr 2 do informacji - wydatki

Załącznik nr 3 do informacji - wydatki majątkowe, w tym zadania i zakupy inwestycyjne

Załącznik nr 4 do informacji - fundusz sołecki na 2015 rok

Załącznik nr 4 do informacji - realizacja funduszu sołeckiego w I półroczu 2015 roku

Załącznik nr 5 do informacji - wykaz udzielonych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych

Załącznik nr 6 do informacji - wykaz udzielonych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Załącznik nr 7 do informacji - zestawienie dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz wydatków zrealizowanych z tych środków na ochronę środowiska i gospodarki wodnej

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych za pierwsze półrocze 2015 roku Gminy Godziesze Wielkie

Uchwała Nr SO-0953/4/1/Ka/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 sierpnia 2015 w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za pierwsze półrocze 2015 roku