XV sesja Rady Gminy Godziesze Wielkie odbędzie się 8 lutego 2016 roku

 

            Zapraszam do wzięcia udziału w XV sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie, która odbędzie się w poniedziałek 8 lutego 2016 roku o godz. 900 w sali obrad Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich.

     

Tematem obrad będzie:

  

1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

  a) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Godziesze Wielkie w 2016 roku,

  b) postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem do szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Godziesze Wielkie,

  c) wprowadzenia zwolnienia od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

  d) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Godziesze Wielkie,

  e) zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i Komisji na 2016 rok,

  f) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2016-2022,

  g) zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2016 rok.

      

                                       Przewodnicząca Rady Gminy Godziesze Wielkie
                                                            Mirosława Kobyłka