Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2015 rok

Zarządzenie Nr 170/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za rok 2015

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Godziesze Wielkie na dzień 31.12.2015 roku

Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gminy Godziesze Wielkie sporządzony na dzień 31-12-2015 roku

Uchwała Nr SO - 0954/5/1/Ka/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Godziesze Wielkie sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki i objaśnieniami