Ja w internecie - zakończenie szkoleń dla mieszkańców

 

Gmina Godziesze Wielkie w partnerstwie
ze  Stowarzyszeniem „Jak w Rodzinie”
z
realizowała wszystkie szkolenia w ramach projektu
pn. „Ja w internecie.

Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”
dla dorosłych mieszkańców.
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

 

         W dniu 14 czerwca 2019 r. wręczono uczestnikom certyfikaty ukończenia szkoleń w programie "Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych".

Celem projektu było zwiększenie grupy świadomych i kompetentnych użytkowników internetu i e-usług publicznych, zdolnych realizować potrzeby informacyjne, kulturowe, biznesowe, administracyjne i społeczne, w bezpieczny i legalny sposób, przy użyciu nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Program wyposażył uczestników w wiedzę i narzędzia niezbędne do sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania w świecie cyfrowym, takie jak: umiejętności pozyskiwania informacji, komunikacji, rozwiązywania problemów, obsługi oprogramowania, korzystania z usług i e-usług publicznych.

W ramach projektu przeprowadzono bezpłatne szkolenia z tematów: „Rolnik w sieci” (1 grupa), „Kultura w sieci” (1 grupa) oraz „Rodzic w internecie” (3 grupy).

 

Działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z internetu objętych zostało 60 osób.

Całkowity koszt projektu: 33 600,00 zł, w całości finansowany ze środków zewnętrznych.