08.07.2019r. - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Budowę przyłączy kanalizacyjnych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka i część Woli Droszewskiej"

Ogłoszenie nr 510139379-N-2019 z dnia 08-07-2019 r.

Gmina Godziesze Wielkie: Budowa przyłączy kanalizacyjnych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka i część Woli Droszewskiej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 543715-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Godziesze Wielkie, Krajowy numer identyfikacyjny 25085516200000, ul. ul. 11 Listopada  10, 62-872  Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 611 089, e-mail godziesze-wi@zgwrp.org.pl, faks 627 611 053. 
Adres strony internetowej (url): www.godzieszewielkie.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Budowa przyłączy kanalizacyjnych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka i część Woli Droszewskiej

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 

IK.U.271.03.2019

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Przedmiotem zamówienia jest budowa przyłączy kanalizacyjnych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Godziesze Małe, Kapie, Krzemionka i część Woli Droszewskiej, Gmina Godziesze Wielkie w zakresie od zaślepionych odgałęzień kanału głównego zlokalizowanych w granicach prywatnych posesji z drogami publicznymi, do miejsc włączenia w wewnętrzną instalację kanalizacyjną na zewnątrz budynków wraz z jej podłączeniem. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje budowę 143 szt. przyłączy kanalizacyjnych o łącznej długości 3 405,40 mb. UWAGA! Zamawiający wskazuje termin rozpoczęcia włączeń posesji do istniejącej sieci kanalizacyjnej i odbiór ścieków nie wcześniej niż od 12 sierpnia 2019 r. Opis planowanego do wykonania zakresu robót: 1. Budowa przyłączy kanalizacyjnych w m-ści Godziesze Małe - 2 szt. - budowa przyłączy kanalizacyjnych z rur PCV Ø160 SN8 (lite) - 19,5 mb - budowa studzienek kanalizacyjnych DN 400 mm z włazem żeliwnym teleskopowym fi 315 typu D400 - 2 szt. - włączenie instalacji budynków - 2 szt. - przywrócenie terenu robót do stanu pierwotnego - 2 szt. 2. Budowa przyłączy kanalizacyjnych w m-ści Kąpie - 13 szt. - budowa przyłączy kanalizacyjnych z rur PCV Ø160 SN8 (lite) - 394,0 mb - budowa studzienek kanalizacyjnych DN 400 mm z włazem żeliwnym teleskopowym fi 315 typu D400 - 19 szt. - budowa kompletnej przydomowej przepompowni ścieków w zbiorniku fi 1000 betonowym lub z tworzywa sztucznego wyposażoną w armaturę odcinająco-zaporową, pompę zatapialną o mocy do 1,5 kW o swobodnym przepływie, sterowaną pływakiem - 1 szt. - budowa rurociągu tłocznego PE fi 63 PN 10 - 36,0 mb - wykonanie przewiertu sterowanego dla rury przewodowej PE63 - 36,0 mb - likwidacja istniejących osadników (szamb) - 1 szt. - rozbiórka i odtworzenie nawierzchni dróg i wjazdów utwardzonych - 40,0 m2 - włączenie instalacji budynków - 15 szt. - przywrócenie terenu robót do stanu pierwotnego - 13 szt. 3. Budowa przyłączy kanalizacyjnych w m-ści Krzemionka - 29 szt. - budowa przyłączy kanalizacyjnych z rur PCV Ø160 SN8 (lite) - 693,8 mb - budowa przyłączy kanalizacyjnych z rur PCV Ø200 SN8 (lite) - 96,0 mb - budowa studzienek kanalizacyjnych DN 400 mm z włazem żeliwnym teleskopowym fi 315 typu D400 - 34 szt. - likwidacja istniejących osadników (szamb) - 3 szt. - rozbiórka i odtworzenie nawierzchni dróg i wjazdów utwardzonych - 27,5 m2 - włączenie instalacji budynków - 28 szt. - przywrócenie terenu robót do stanu pierwotnego - 29 szt. 4. Budowa przyłączy kanalizacyjnych w m-ści część Woli Droszewskiej - 99 szt. - budowa przyłączy kanalizacyjnych z rur PCV Ø160 SN8 (lite) - 1 963,1 mb - budowa przyłączy kanalizacyjnych z rur PCV Ø200 SN8 (lite) - 120,0 mb - budowa studzienek kanalizacyjnych DN 400 mm z włazem żeliwnym teleskopowym fi 315 typu D400 - 121 szt. - budowa kompletnej przydomowej przepompowni ścieków w zbiorniku fi 1000 betonowym lub z tworzywa sztucznego wyposażoną w armaturę odcinająco-zaporową, pompę zatapialną o mocy do 1,5 kW o swobodnym przepływie, sterowaną pływakiem - 1 szt. - 1 szt. - budowa rurociągu tłocznego PE fi 63 PN 10 - 83,0 mb - likwidacja istniejących osadników (szamb) - 14 szt. - rozbiórka i odtworzenie nawierzchni dróg i wjazdów utwardzonych - 313,0 m2 - włączenie instalacji budynków - 107 szt. - przywrócenie terenu robót do stanu pierwotnego - 99 szt. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich robót budowlanych i czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia w zakresie rzeczowo-ilościowym określonym w załączonej Dokumentacji projektowej, stanowiącej załączniki nr 1 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z Dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowy zakres robót określa „Dokumentacja projektowa”, która stanowi załącznik nr 1 do SIWZ

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

 

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45111240-2, 45231110-9, 45231340-2, 45233142-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/06/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 904851.14 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  10 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  10 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie

 

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Juskowiak Helena Juskowiak 
Email wykonawcy: pphujuskowiak@op.pl 
Adres pocztowy: Nowa Wieś 123 
Kod pocztowy: 63-708 
Miejscowość: Rozdrażew 
Kraj/woj.: Jamaika 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 861000.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 861000.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1286533.14 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

   

 

                                                                                 Wójt Gminy Godziesze Wielkie                                                     

                                                                                           /-/ Józef Podłużny